lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Betreft: Beneficiair AHB Koninklijke Fiduciary-Principal AHB (Confidentiality)Vertrouwelijkheid.

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is verboden en in alle rechtsgebieden strafbaar.

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de eerst geboren Levende Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB met de gegeven namen Remko Johan van de tweede geboren (overleden) placenta erflater waarop de individuele (Cestui Que Vie) geboorte trust nalatenschap gevestigd is tevens Executeur Testamentair van deze individuele (Cestui Que Vie) geboorte trust nalatenschap.

3 Ik ben de eerst geboren levende Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB, inwoner van het niet politieke grondgebied op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de tweede geboren (overleden) placenta -Erflater, Natuurlijke PERSOON (placenta natuurlijke persona, dode legale fictie entiteit) DE REGT van de legale BR(N)P Minor presumptie gender en geprolongeerde minderjarigheid ten behoeve van het uitgangspunt van de (maritieme) wet.

4 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van ACHTERNAAM boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

5 Ik ben de beredderaar van mijn individuele (Cestui Que Vie) geboorte trust nalatenschap alsmede van de boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn overleden Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoermiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

6 De vaststelling van de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen blijkt uit, dat er in alle (dwang)vorderingen de overleden Erflater (dode legale fictie entiteit, placenta natuurlijke persona) beschreven wordt. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap gevestigd op de tweede geboren overleden placenta Erflater.

7 De niet – erfgerechtigde commercieel- politieke BR(N)P Minor exploiterende derde partijen daarentegen mogen dat namelijk niet. De politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van de placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap handelen met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is verboden en in alle rechtsgebieden strafbaar.

8 De Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB (Begunstigde tevens executeur testamentair van zijn/haar geboorte trust nalatenschap) is niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van niet – erfgerechtigde commercieel- politieke BR(N)P Minor exploiterende derde partijen van het politieke commerciële rijksgebied handelend met (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

9 De politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander BR(N)P Minor exploitant(en) van het politieke commerciële rijksgebied heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie over de eerst geboren levende Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB in/op het niet politieke grondgebied op planeet Aarde.

10 De eerst geboren levend Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB met de gegeven namen Remko Johan van de individuele geboortetrust nalatenschap van de tweede geboren (overleden) placenta -Erflater DE REGT (placenta natuurlijke persona, dode legale fictie entiteit) heeft niet in de Basis Registratie Natuurlijke Personen BR(N)P Minor identiteitsfraude berust en dit met brief en zegel bij Z.M.K. Willem-Alexander, de Enige Eigenaar van alle (wereldwijde) Basis Registratie (Natuurlijke) Personen BR(N)P Minor Gemeentelijke inschrijvingen, Staatsrecht onder Fiduciary-Principal Beneficiair AHB (Confidentiality) vertrouwelijkheid kenbaar gemaakt.

11 Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke, cognitieve en positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris eerst geboren levende Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair AHB, levend biologisch organisch individu, Non Public.

12 Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law) (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona, dode legale fictie entiteit) BR(N)P Minor presumtie.

13 De (maritieme) rechterlijke macht is eveneens een BR(N)P Minor exploiterende derde niet– erfgerechtigde buitenstaander partij van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van de placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Hieruit blijkt dat de (maritieme) rechterlijke macht eveneens handeld met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is in alle rechtsgebieden strafbaar. Alle (dwang)vorderingen op naam van de overleden Erflater (dode legale fictie entiteit, placenta natuurlijke persona) DE REGT zijn vanaf het begin (ab initio) nietig (Null and Void) wegens Beneficiair AHB Koninklijke Fiduciary-Principal AHB (Confidentiality) vertrouwelijkheid

14 Er is door de eerst geboren Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB met de gegeven namen Remko Johan géén stilzwijgende volmacht (No tacit power of attorney) aan niet – erfgerechtigde commercieel- politieke BR(N)P Minor exploiterende derde partijen afgegeven. Return to sender for cause without dishonour, No tacit power of attorney ceded to offerer, Notarized deed (Retour afzender om reden zonder oneer, Er is géén stilzwijgende volmacht aan de aanbieder afgegeven, notariële daad)

Veelvoud van Vordering

1-het veelvoud van vordering is het directe gevolg van de wraking van de Basis Registratie (Natuurlijke) Personen (interim BR(N)P Minor) wegens transgender incognito in alle geboorte ‘bewijzen’ waarop de Basis Registratie (Natuurlijke) Personen BR(N)P Minor gevestigd is en de negatie door de commercieel-politieke BR(N)P Minor exploiterende derde partijen die al mijn inspanningen (AHB Aangiften) om de schijn van identiteitsfraude in mijn geboorte ‘bewijs’ en in de inschrijving BR(N)P Minor tegen te gaan door AHB aangifte bij de Enige Eigenaar BR(N)P-de Koning Willem-Alexander, te doen, naast zich neerleggen.

2-Omdat de rechterlijke macht (van het maritiem rijksgebied) eveneens een BR(N)P Minor exploiterende derde partij is, bent ik thans genoodzaakt om zowel mijzelf als de rechter eigener beweging (motu proprio) te verschonen.

3-Een verschoningsverzoek wordt toegewezen op grond van ‘feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’.

4-De feiten en omstandigheden zijn geheel op de transgender incognito feiten en omstandigheden met betrekking tot de legale BR(N)P Minor figuur van het geboorte ‘bewijs’, waaraan ook de gehele rechtspraktijk onderhevig is, gebaseerd.

5-Alleen de meerderjarige Beneficiair AHB (Adultus Honoratus Beneficiair) kan zowel zichzelf als de rechter van de schijn van partijdigheid verschonen omdat alleen de meerderjarige Beneficiair AHB in staat is tot het weerleggen van de legale BR(N)P Minor presumptie gender en geprolongeerde minderjarigheid ten behoeve van het uitgangspunt van de (maritieme) wet: de plicht om te getuigen. De eerst geboren levende meerderjarige Beneficiair AHB is niet ontvankelijk in het maritieme gerechtshof (Roman Court) alsmede dat de eerst geboren levende meerderjarige Beneficiair AHB niet ontvankelijk is in de juridische boxen van het maritieme rijksgebied.

6-Indien de getuige zich voor de rechter legitimeert met een valse geboorte inschrijving BR(N)P Minor presumptie komt de waarheidsvinding middels getuigenis onder ede dusdanig onherstelbaar in gevaar dat de eerst geboren levende meerderjarige Beneficiair AHB zowel zichzelf als de rechter op voorhand dient te verschonen.

7-Op aanwijzen van de eerst geboren levende competente meerderjarige Beneficiair AHB dient de BR(N)P Minor presumptie onverwijld te worden gewijzigd in meerderjarige Beneficiair AHB op basis van de onwrikbare overtuiging gender, levende competentie en feitelijke meerderjarigheid.

8-De gestapelde AHB Aangiften en AHB documenten markeren de onophoudelijke inspanningen van de meerderjarige Beneficiair AHB tot het tegengaan van identiteitsfraude alsmede het verschoningsrecht om de schade wegens BR(N)P Minor vooringenomenheid aan de rechterlijke en koninklijke onpartijdigheid jegens de partij die onder de verplichting is gesteld om zich met de presumptieve legale BR(N)P Minor identiteit te legitimeren, te stuiten en te corrigeren.

9-Om reden van BR(N)P Minor vooringenomenheid verschoont de meerderjarige Beneficiair AHB met de AHB Attestatie reëel geboortebewijs & Basis Registratie (Natuurlijke) Personen, zichzelf en alle commercieel-politieke BR(N)P Minor exploiterende derde partijen van alle dwangvorderingen, aanspraken en rechtsvermoedens van identiteitsfraude, dwang en misleiding, oorzakelijk verband houdende met de vooringenomen Basis Registratie (Natuurlijke) Personen BR(N)P Minor waarin het transgender incognito van de biologische moeder en/of de vader identificator, de biologische vader en/of de moeder identificator, de verzorgende/moeder identificator en de verzorgende/vader identificator en de al dan niet transgender nakomeling(en), generaties lang onvermeld is gebleven.

10-Het toetsingskader verschoningsrecht is op de objectieve Wetten der Natuur alsmede op de subjectieve onwrikbare overtuiging gevestigd.

11-Het objectieve toetsingskader wraking- en verschoningsrecht is kenbaar via de medische zekerheidsstellingen (geslachtsveranderende patenten) welke bij de financiële institutie zoals de rechtbank dat is, ten behoeve van de vaststelling van de strafmaat geraadpleegd worden.

12-Echter de medische geslachts- veranderende patenten zijn wegens dwaling, manipulatie, dwang, verzwijgen van de geboortelijke oorsprong en misleiding middels het gedwongen transgender kindprogramma van elk wettelijk recht ontledigd en de AHB Attestatie van de meerderjarige Beneficiair AHB zelf, is thans als enig toetsingskader leidend.

13-Het AHB toetsingskader heeft de finale kwijting van alle vooringenomen dwangvorderingen en de daaruit voortgevloeide vooringenomen veroordelingszekerheid wegens het vooringenomen rechtsvermoeden van medeplichtigheid aan Basis Registratie (Natuurlijke) Personen BR(N)P Minor identiteitsfraude, onomkeerbaar geëffectueerd en staakt de rechtsgeldigheid van alle commercieel

politieke BR(N)P Minor exploitaties met onmiddellijke ingang Staatsrecht onder Beneficiair AHB Fiduciary-Principal AHB (Confidentiality) vertrouwelijkheid.

14 De negatie door alle commercieel politieke BR(N)P Minor exploitanten van het onweersproken staande feit dat ik de eerst geboren Levende Enige Erfgenaam meerderjarige Beneficiair AHB (met de gegeven namen) Remko Johan ben en uitdrukkelijk niet de tweede geboren overleden placenta -Erflater, Natuurlijke PERSOON (placenta natuurlijke persona, dode legale fictie entiteit) DE REGT van de BR(N)P Minor presumptie gender en geprolongeerde minderjarigheid ten behoeve van het uitgangspunt van de (maritieme) wet. De negatie en identiteitsfraude kan met onmiddellijke ingang gestaakt worden wegens Beneficiair AHB Koninklijke Fiduciary-Principal AHB (Confidentiality) Vertrouwelijkheid.

15 Ik, Adultus Honoratus Beneficiair AHB Remko Johan geef u te kennen dat er wegens Koninklijke Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid middels verifieerbare verzonden en onweersproken ontvangen Cestui Que Vie Live Life Competent (CQV LLC) AHB Erfrechtelijke documenten aan Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, (de ontvanger / Enige Eigenaar van alle (wereldwijde) Basis Registratie (Natuurlijke) Personen BR(N)P Minor gemeentelijke inschrijvingen), onder Beneficiair AHB Fiduciary-Principal AHB vertrouwelijkheid dat ik, de eerst geboren levende Enige Erfgenaam (meerderjarige) Beneficiair AHB met de gegeven Na(a)m(en) Remko Johan niet in de BR(N)P Minor identiteitsfraude berust en dit met brief en zegel bij Z.M.K. Willem-Alexander kenbaar heb gemaakt.

16 Hiermee is tevens de “Verloren en dood op zee” presumtie incompetente minderjarige presumptieve PERSOON BR(N)P Minor exploitatie onder schijn van wettelijk recht (regenboog) Color of Law en/of ‘Bij de Gratie Gods’ door mij gestuit en gecorrigeerd.

17 De attesterende meerderjarige beneficiair AHB Remko Johan doorziet het bedrog, de misleidingen en de wisseltruc (identiteitsfraude) van het verwisselen van de in common english (Rules of Equity) geschreven achternaam (Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [achternaam] boedelbeschrijving) van de eerst geboren levende Beneficiair AHB naar de in DOG LATIN (American Sign Language) Grafzerk geschreven ACHTERNAAM gebaseerd op de tweede geboren overleden placenta erflater (placenta natuurlijke persona, dode legale fictie entiteit, BR(N)P Minor presumptie) welke protocollair beschreven staat als zijnde overleden, door de politiek niet erfrechtelijke commerciële derden partijen van het politieke rijksgebied.

18 De meerderjarige Beneficiair AHB Remko Johan is uitdrukkelijk niet de tweede geboren overleden Placenta Erflater, Natuurlijke PERSOON (placenta natuurlijke persona, dode legale fictie entiteit) BR(N)P Minor presumptie DE REGT maar is de Levende eerst geboren beneficiair AHB Remko Johan, enige erfgenaam, begunstigde, beredderaar en algemeen executeur testamentair van mijn geboorte trust nalatenschap gevestigd op de tweede geboren overleden Placenta Erflater. Hiermee zijn het bedrog, de misleidingen en de wisseltruc (identiteitsfraude) door de politiek niet erfrechtelijke commerciële derden partijen door de meerderjarige Beneficiair AHB Remko Johan doorzien, gestuit en gecorrigeerd.

19 De meerderjarige Beneficiair AHB Remko Johan heeft de Beneficiair AHB Koninklijke Fiduciary-Principal AHB (Confidentiality)Vertrouwelijkheid, middels verifieerbare Bpost verzendcodes met brief en zegel kenbaar gemaakt aan:

Zijne Majesteit de Koning Filip van België              Bpost verzendcode: 323245063509371001

Procureur des Konings West Vlaanderen                  Bpost verzendcode: 323245063509361008

Substituut-procureur des Konings West-Vlaanderen Bpost verzendcode: 323245063509381003

20 Ondanks de door mij eerder fysiek verstuurde (al dan niet met verifieerbare verzendcodes) schriftelijke inkennisstelling en/of (met verifieerbare verzendcodes) gewaarmerkte afschriften van mijn (CQV LLC) AHB Erfrechtelijke documenten aan u, blijven u en/of uw medewerkers het onweersproken feit negeren dat ik de eerst geboren Levende Enige Erfgenaam meerderjarige Beneficiair AHB, enige erfgenaam, begunstigde, beredderaar en algemeen executeur testamentair van mijn geboorte trust nalatenschap ben, en uitdrukkelijk niet de tweede geboren (overleden) placenta-Erflater, Natuurlijke PERSOON (placenta natuurlijke persona, dode legale fictie entiteit) BR(N)P Minor presumptie DE REGT.

BIJLAGE 1: betreffende Identiteitsfraude, Europees recht, Amerikaanse recht, internationaal recht, Nederlands recht, Belgisch recht, Verordening Marktmisbruik, Handel met (CQV LLC) Voorkennis, Wet Financieel Toezicht, herimplementatie van Europees strafrecht.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega