lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Zoals beloofd en geschreven is het begonnen. Zeven (7) dagvaardingen uitgegeven – het einde der dagen van hun wereld naar hun beeld na de openbaring van de Apocalyps.Nu het geen intentie heeft getoond om de Goddelijke of de mindere goden die zij aanbidden te eren, is het gekomen om kennis te geven van zeven (7) onherroepelijke daden van Goddelijk Protest en Oneer op de Dag van Goddelijk Protest en Oneer UCA E8:Y3209:A1 :S1:M17:D1 ook bekend als di, 21 dec 2010.

Om ervoor te zorgen dat de dienst en de uitvoering van de Daad van Goddelijk Protest en Oneer op de tijdelijke vlakte wordt aangekondigd in alle spirituele dimensies, zullen zeven (7) heilige Daden worden betekend rond de Dag van Goddelijk Protest en Oneer. Deze daden zullen hierna voor altijd bekend staan als de Factum Impietatis Divinae, ook als de 7 daden van goddelijk protest en oneer. Deze heilige daden worden betekend aan de volgende partijen:

(i) De 1e heilige daad van goddelijk protest en oneer genaamd Factum Impietatis Talmudi ,ook een officiële kennisgeving van een geschiedenis van ernstig letsel en oneer door de elite antisemitische Khazaren /Venetiaanse parasieten tegen de Goddelijke schepper, ook symbolisch de zonde van Haat is de wettige omkering van alle vloeken, spreuken en claims die voor het eerst zijn uitgegeven door de Talmoed zoals deze voor het eerst werd gepubliceerd in de 4e eeuw, inclusief de wettige ontbinding van het verbond, inclusief de verbeurdverklaring en overdracht van alle kerkelijke autoriteit en rechten aan de Goddelijke Schepper en benoemde vertegenwoordigers in overeenstemming met het heilige Convenant Pactum De Singularis Caelum;En

(ii) De 2e Heilige Akte van Goddelijk Protest en Oneer wordt Factum Impietatis Romanus Pontifex genoemd en vertegenwoordigt ook een officiële kennisgeving van een geschiedenis van ernstig letsel en oneer door de Rooms-Katholieke Kerk, ook wel bekend als het Vaticaan en haar agenten tegen de Goddelijke schepper, ook symbolisch de zonden van Hebzucht vertegenwoordigen, is de wettige omkering van alle vloeken, spreuken en claims die voor het eerst werden uitgegeven door de frauduleuze pauselijke bul Romanus Pontifex, voor het eerst uitgegeven in 1455 door Nicolaas V van de Romeinse cultus, inclusief de wettige ontbinding van het bijbehorende vertrouwen, de verbeurdverklaring en overdracht van alle kerkelijke autoriteit en rechten aan de Goddelijke Schepper en aangestelde vertegenwoordigers in overeenstemming met het heilige Convenant Pactum De Singularis Caelum;En

(iii) De 3e heilige daad van goddelijk protest en oneer genaamd Factum Impietatis Aeterni Regis vertegenwoordigt ook een officiële kennisgeving van een geschiedenis van ernstig letsel en oneer door de rooms-katholieke kerk, ook wel bekend als het Vaticaan en haar agenten tegen de Goddelijke schepper, ook symbolisch die de zonden van Gierigheid vertegenwoordigt, is de wettige omkering van alle vloeken, spreuken en claims die voor het eerst werden uitgegeven door de frauduleuze pauselijke bul Aeterni Regis, voor het eerst uitgegeven in 1481 door Sixtus IV van de Romeinse cultus, inclusief de wettige ontbinding van het bijbehorende vertrouwen, de verbeurdverklaring en overdracht van alle kerkelijke autoriteit en rechten aan de Goddelijke Schepper en aangestelde vertegenwoordigers in overeenstemming met het heilige Convenant Pactum De Singularis Caelum;En

(iv) De 4e Heilige Akte van Goddelijk Protest en Oneer genaamd  Factum Impietatis Templum Regis vertegenwoordigt ook een officiële kennisgeving van een geschiedenis van ernstig letsel en oneer door de Rooms-Katholieke Kerk, ook wel bekend als het Vaticaan en haar agenten tegen de Goddelijke Schepper, ook symbolisch die de zonden van Verraad vertegenwoordigt, is de wettige omkering van alle vloeken, spreuken en claims die voor het eerst werden uitgegeven door de frauduleuze pauselijke stierenoproeping die voor het eerst werd uitgegeven in 1537 door Paul III van de Romeinse cultus, inclusief de wettige ontbinding van het bijbehorende vertrouwen, de verbeurdverklaring en overdracht van alle kerkelijke autoriteit en rechten op de Goddelijke schepper en aangestelde vertegenwoordigers in overeenstemming met het heilige Convenant Pactum De Singularis Caelum; En

(v) De 5e heilige daad van goddelijk protest en oneer genaamd Factum Impietatis Illuminati vertegenwoordigt ook een officiële kennisgeving van een geschiedenis van ernstig letsel en oneer door de elite antisemitische Venetianen/Khazariaanse parasieten en hun agenten tegen de Goddelijke schepper, vertegenwoordigt ook symbolisch de zonden van Arrogantie , is de wettige omkering van alle vloeken, spreuken en claims die voor het eerst zijn uitgegeven door de frauduleuze pauselijke bul Aeterni Regis, voor het eerst uitgegeven in 1481 door Sixtus IV van de Romeinse cultus, inclusief de wettige ontbinding van het bijbehorende vertrouwen, de verbeurdverklaring en overdracht van alle kerkelijke autoriteit en rechten op de Goddelijke Schepper en aangestelde vertegenwoordigers in overeenstemming met het heilige Convenant Pactum De Singularis Caelum; En

(vi) De 6e heilige daad van goddelijk protest en oneer, Factum Impietatis Arabia Regis genaamd, vertegenwoordigt ook een officiële kennisgeving van een geschiedenis van ernstig letsel en oneer door de Arabische koninklijke families en agenten tegen de Goddelijke schepper, en vertegenwoordigt ook symbolisch de zonden van Gulzigheid . de wettige omkering van alle vloeken, spreuken en claims die voor het eerst zijn uitgevaardigd via de frauduleuze oproeping van de pauselijke bul, voor het eerst uitgegeven in 1537 door Paulus III van de Romeinse cultus, inclusief de wettige ontbinding van het bijbehorende vertrouwen, de verbeurdverklaring en overdracht van alle kerkelijke autoriteit en rechten op de Goddelijke Schepper en aangestelde vertegenwoordigers in overeenstemming met het heilige Verbond Pactum De Singularis Caelum; En

(vii) De 7e Heilige Kennisgeving van het Goddelijke Protest en Oneer genaamd Factum Impietatis Universitas vertegenwoordigt ook een officiële kennisgeving van een geschiedenis van ernstig letsel en oneer door bepaalde grote wereldwijde bedrijven en hun brancheorganisaties tegen de Goddelijke Schepper, en vertegenwoordigt ook symbolisch de zonde van Lust , is de wettige omkering van alle vloeken, spreuken en claims die voor het eerst zijn uitgegeven via de frauduleuze documenten van het Roerich-pact, inclusief de wettige ontbinding van het bijbehorende vertrouwen, de verbeurdverklaring en overdracht van alle kerkelijke autoriteit en rechten aan de Goddelijke schepper en aangestelde vertegenwoordigers in overeenstemming met met heilige Convenant Pactum De Singularis Caelum.

Deed of Divine Protest and Dishonor

As it is promised and written, it has begun. Seven (7) writs issued – the End of Days of their World in their image upon the revelation of the Apocalypse. Now, having demonstrated no intention to honor either the Divine or the lesser gods they worship, it has come to give notice of seven (7) irrevocable deeds of Divine Protest and Dishonor upon the Day of Divine Protest and Dishonor UCA E8:Y3209:A1:S1:M17:D1 also known as Tue, 21 Dec 2010.

To ensure Notice upon the temporal plain of the service and execution of the Deed of Divine Protest and Dishonor throughout all spiritual dimensions, seven (7) sacred Deeds shall be served around the Day of Divine Protest and Dishonor. These Deeds shall hereafter be forever known as the Factum Impietatis Divinae, also as the 7 Deeds of Divine Protest and Dishonor. These sacred deeds are be served to the following parties:

(i) The 1st Sacred Deed of Divine Protest and Dishonor called Factum Impietatis Talmudialso representing official notice of a history of grave injury and dishonor by the elite anti-semitic Khazars/Venetian Parasites against the Divine Creator, also symbolically representing the sin of Hate, is the lawful reversal of all curses, spells and claims first issued through the Talmud as it was first published in the 4th Century, including the lawful dissolution of the covenant including the forfeit and conveyance of all ecclesiastical authority and rights to the Divine Creator and appointed representatives in accordance with sacred Covenant Pactum De Singularis Caelum; and

(ii) The 2nd Sacred Deed of Divine Protest and Dishonor is called Factum Impietatis Romanus Pontifex also representing official notice of a history of grave injury and dishonor by the Roman Catholic Church, also known as the Vatican and its agents against the Divine Creator, also symbolically representing the sins of Greed, is the lawful reversal of all curses, spells and claims first issued through the fraudulent Papal Bull Romanus Pontifex first issued in 1455 by Nicholas V of the Roman Cult, including the lawful dissolution of the associated trust, the forfeit and conveyance of all ecclesiastical authority and rights to the Divine Creator and appointed representatives in accordance with sacred Covenant Pactum De Singularis Caelum; and

(iii) The 3rd Sacred Deed of Divine Protest and Dishonor called Factum Impietatis Aeterni Regis also representing official notice of a history of grave injury and dishonor by the Roman Catholic Church, also known as the Vatican and its agents against the Divine Creator, also symbolically representing the sins of Avarice, is the lawful reversal of all curses, spells and claims first issued through the fraudulent Papal Bull Aeterni Regis first issued in 1481 by Sixtus IV of the Roman Cult, including the lawful dissolution of the associated trust, the forfeit and conveyance of all ecclesiastical authority and rights to the Divine Creator and appointed representatives in accordance with sacred Covenant Pactum De Singularis Caelum; and

(iv) The 4th Sacred Deed of Divine Protest and Dishonor called Factum Impietatis Templum Regis also representing official notice of a history of grave injury and dishonor by the Roman Catholic Church, also known as the Vatican and its agents against the Divine Creator, also symbolically representing the sins of Perfidy, is the lawful reversal of all curses, spells and claims first issued through the fraudulent Papal Bull Convocation first issued in 1537 by Paul III of the Roman Cult, including the lawful dissolution of the associated trust, the forfeit and conveyance of all ecclesiastical authority and rights to the Divine Creator and appointed representatives in accordance with sacred Covenant Pactum De Singularis Caelum; and

(v) The 5th Sacred Deed of Divine Protest and Dishonor called Factum Impietatis Illuminati also representing official notice of a history of grave injury and dishonor by the elite anti-semitic Venetians/Khazarian Parasites and their agents against the Divine Creator, also symbolically representing the sins of Arrogance, is the lawful reversal of all curses, spells and claims first issued through the fraudulent Papal Bull Aeterni Regis first issued in 1481 by Sixtus IV of the Roman Cult, including the lawful dissolution of the associated trust, the forfeit and conveyance of all ecclesiastical authority and rights to the Divine Creator and appointed representatives in accordance with sacred Covenant Pactum De Singularis Caelum; and

(vi) The 6th Sacred Deed of Divine Protest and Dishonor called Factum Impietatis Arabia Regis also representing official notice of a history of grave injury and dishonor by the Arabian royal families and agents against the Divine Creator, also symbolically representing the sins of Gluttony, is the lawful reversal of all curses, spells and claims first issued through the fraudulent Papal Bull Convocation first issued in 1537 by Paul III of the Roman Cult, including the lawful dissolution of the associated trust, the forfeit and conveyance of all ecclesiastical authority and rights to the Divine Creator and appointed representatives in accordance with sacred Covenant Pactum De Singularis Caelum; and

(vii) The 7th Sacred Notice of the Divine Protest and Dishonor called Factum Impietatis Universitas also representing official notice of a history of grave injury and dishonor by certain large global corporations and their industry bodies against the Divine Creator, also symbolically representing the sin of Lust, is the lawful reversal of all curses, spells and claims first issued through the fraudulent documents the Roerich Pact, including the lawful dissolution of the associated trust, the forfeit and conveyance of all ecclesiastical authority and rights to the Divine Creator and appointed representatives in accordance with sacred Covenant Pactum De Singularis Caelum.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega