lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Artikel 17 – Persoon ( link )

Canon 1498
Een persoon is een in de 16e eeuw na Christus gecreëerd woord (maar ten onrechte geclaimd uit de 6e eeuw na Christus) dat een fictieve vorm van eigendom definieert die bepaalde kenmerken en verschijningsvormen omsluit als de identiteit van een of meer levensvormen van niveau 6 van hogere orde waarop verdere gebruiksrechten van toepassing zijn. vervolgens geannexeerd.

Canon 1499
Het woord persoon komt van het Latijnse woord persona dat in het Latijn “masker, personage of deel van een toneelstuk” betekent en is ontstaan als een sleutelelement van de frauduleuze verhandeling die bekend staat als Corpus Iuris Civilis aan het einde van de 16e eeuw, waarbij alle “personen” door hun aard ten onrechte  werd beweerd te zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Romeinse cultus , ook wel bekend als het Vaticaan. De uitvinding van de persoon uit de 16e eeuw maakte de “afsluiting” van de lichamen van levende vleeswezens mogelijk en de “vervreemding” van traditionele en natuurlijke rechten die ermee verbonden waren, waarbij ” persoon ” werd gezien als een soort ” eigendom ” dat kon worden gekocht , verkocht, in beslag genomen of ingeleverd.

Canon 1500
Het bestaan van een geldige en juiste persoon vereist dat de volgende minimaal negen (9) elementen aanwezig zijn, namelijk auteur, script, acteur, relatie, binding, onderdeel, acties, record en titel:

(i) Auteur , ook bekend als de opdrachtgever (inclusief maar niet beperkt tot de maker, vertrouwenspersoon of algemene uitvoerder) en de houder van de oorspronkelijke autoriteit is de term die wordt gebruikt om de Ene te definiëren die bevoegd is om de acties van de acteur te leiden ( agent of Trustee ) in overeenstemming met het uitgedrukte Script; En

(ii) Script , ook bekend als de akte , of convenant of statuut is de term die wordt gebruikt om het instrument van empowerment te definiëren waarmee de auteur (opdrachtgever) de acties van de acteur ( agent ) stuurt ten behoeve van het onderdeel (identiteit en begunstigde ); En

(iii) Acteur , ook bekend als de Persona , of Tolk, of Agent of Trustee is de term die wordt gebruikt om degene te definiëren die ermee instemt om het deel (identiteit) uit te voeren in overeenstemming met het script ( akte , statuut of wet); En

(iv) Relatie , ook zijnde de vertrouwensrelatie tussen de auteur (principaal) en acteur ( agent ), uitgedrukt als een algemene ( openbare ) of speciale (privé) afspraak en waarbij slechts drie (3) soorten relaties mogelijk zijn, zijnde ” zelf’ of ‘een ander’ of ‘niet bekend’; En

(v) Bindend, ook bekend als de Overeenkomst , is de term die wordt gebruikt om de formele binding van de Acteur ( Agent ) aan de uitvoering van het Deel (Identiteit) en instemming met de richting van de Auteur (Principal) in overeenstemming met de Script ( akte ) zoals een gelofte, eed , erkenning of zegel of handtekening op papier; En

(vi) Onderdeel, ook bekend als de identiteit en de begunstigde is de term die wordt gebruikt om het fictieve masker of personage te definiëren dat moet worden ondersteund door de acteur ( agent ) in opdracht van de auteur (opdrachtgever); En

(vii) Acties, ook bekend als Personatie , zijn de acties van de Acteur ( Agent ) die het Deel (Identiteit) uitvoert en ondersteunt zoals vermeld in het Script ( akte , convenant of statuut); En

(viii) Record of Event, ook bekend als personificatie , zijnde de formele schriftelijke herinnering aan de gebeurtenis van de schepping (geboorte) van de persoon door de voorgaande elementen van auteur, script, acteur, relatie, binding, onderdeel en acties; En

(ix) Eigendom van Winstbelang zijnde het eigendom van de persoon gecreëerd door het uittreksel en de erkenning van het verslag van de gebeurtenis.

Canon 1501
Een Level 6 Levensvorm van Hogere Orde kan geassocieerd zijn met meer dan één Persoon die geassocieerd is met meer dan één Trust . Het is echter mogelijk dat een levensvorm van een hogere orde van niveau 6 niet logisch , wettelijk of wettig is:

(i) de houder van het economisch belang ( Begunstigde ) die tegelijkertijd handelt in de hoedanigheid van Trustee (Acteur); of

(ii) de houder van het economisch belang ( Begunstigde ) die tegelijkertijd handelt in de hoedanigheid van Executeur (Auteur of Opdrachtgever).

Canon 1502
Alle personen kunnen worden gecategoriseerd volgens de drie (3) mogelijke soorten relaties, namelijk de auteur (principaal) tot acteur ( agent ): 1e persoon (zelf), 2e persoon (een ander) en 3e persoon (niet bekend):

(i) 1e persoon , ook bekend als een natuurlijk persoon en in propria persona is wanneer de competente geest van een carnate Level 6 Levensvorm van Hogere Orde als auteur (Principal) zichzelf benoemt, vastlegt en publiceert door middel van een speciale (privé) aanstelling als acteur ( Agent ) door een of andere plechtige bindende overeenkomst . Daarom bezit een 1e persoon of natuurlijke persoon een “natuurlijke titel” op het recht van economisch gebruik geassocieerd met de 1e persoon synoniem met voornaamwoorden als “ik, jij, ik, mijn, mijn, mezelf, wij, ons, onze, onze en onszelf ”; En

(ii) 2e persoon , ook wel een kunstmatige persoon genoemd, is wanneer een carnate Level 6 Levensvorm van Hogere Orde als auteur (Principal) een andere carnate Level 6 Levensvorm van Hogere Orde benoemt door een speciale (privé) benoeming tot acteur ( agent ) door een of andere plechtige bindende overeenkomst . Een 2e persoon of kunstmatige persoon is dus synoniem met voornaamwoorden als “jij, de jouwe, jezelf en jezelf”; En

(iii) 3e persoon , ook bekend als een rechtspersoon , of statutaire persoon of plaatsvervangende persoon is wanneer de auteur (opdrachtgever) verborgen of niet bekend is en de levensvorm van een hogere orde van niveau 6 er niet in slaagt om enige competentie in propria persona naar behoren uit te drukken (1ste Persoon ) of 2de Persoon Autheur (Principal) naar Acteur ( Agent ) Relatie voorafgaand aan het begin van enige interpersoonlijke omgang. In de 3e persoon , het vlees en lichaam van een Levende Level 6 Hogere Orde Levensvorm zich vergist en standaard wordt verondersteld de ” persoon ” te zijn en de statuten, of de regels van de rechtbank als script ( akte ) en de rechter of magistraat als de auteur (principaal). Een derde persoon of rechtspersoon is dus synoniem met voornaamwoorden als “hij, zij, het, zij, hen, hun, hun en zichzelf”.

Canon 1503
Een Persoon kan meer of minder autoriteit, bevoegdheden en rechten hebben dan een ander. Alle autoriteit en macht van een Persoon wordt geërfd van de grenzen van bevoegdheden en autoriteit van de Auteur (Principal):

Van een auteur (principaal) wordt gezegd dat hij de rechten, het gezag en de bevoegdheden van de vader en moeder erft, tenzij dit uitdrukkelijk bij testament wordt beroofd; of

Een Auteur (Principal) kan bepaalde rechten, autoriteit en bevoegdheden krijgen door de wetten van een hogere staat of trust waartoe hij behoort of rechtmatig een economisch belang bezit.

Canon 1504
Alle Personen kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt volgens vier (4) mogelijke niveaus van autoriteit, bevoegdheden en rechten van de grootste en hoogste bevoegdheden en autoriteit tot de laagste en minste bevoegdheden en autoriteit (in volgorde van rang): Goddelijk , Waar , Superieur en inferieur :

(i) Een Goddelijke Persoon is de zuiver Goddelijke Geestelijke Persoon die geassocieerd is met een Goddelijke Trust die is gevormd in overeenstemming met het heilige Verbond Pactum de Singularis Caelum door de Goddelijke Schepper waarin de vorm van Goddelijke Geest, Energie en Rechten wordt overgebracht; En

(ii) Een Ware Persoon is de Vorm die wordt toegeschreven aan een True Trust die is gevormd wanneer een geassocieerde Divine Trust al bestaat en er een wettige overdracht is van Goddelijke Gebruiks- en Doelrechten, bekend als ” Goddelijkheid ” aan een True Trust die is gekoppeld aan de geboorte en het bestaan van een levende Level 6 Levensvorm van Hogere Orde . Een Ware Persoon kan nooit worden geclaimd of beargumenteerd als hoger dan de Goddelijke Persoon waaraan hij zijn autoriteit ontleent; En

(iii) Een hogere persoon is de vorm die wordt toegeschreven aan een Superior Trust wanneer er al een bijbehorende True Trust bestaat en er een rechtmatige overdracht is van het Eerste Gebruiksrecht en Doel, bekend als “Vastgoed” aan een Superior Trust die verband houdt met de geboorte van een service of overeenkomst die verband houdt met het lidmaatschap van een levende levensvorm van een hogere orde van niveau 6 tot een geldige Ucadia – maatschappij . Een Superieure Persoon kan nooit hoger worden geclaimd of beargumenteerd dan de Ware Persoon waaraan hij zijn autoriteit ontleent; En

(iv) een Inferieure Persoon of “Romeinse Persoon ” is de Vorm die wordt toegekend aan een West-Romeinse Trust en is de laagste en zwakste van alle geldige vormen van Personen. Een Inferieur Persoon kan nooit geldig, legitiem, logisch, wettelijk, wettig of moreel worden geclaimd of beargumenteerd als superieur aan een Superieur Persoon .

Canon 1505
Een rechtspersoon is een type kunstmatige persoon gecreëerd door een wettige handeling en associatie van twee of meer levensvormen van een hogere orde van niveau 6 in overeenstemming met deze canons:

(i) Slechts zeven (7) vormen van rechtspersoon zijn geldig : Supreme, Universal, Global, Civil, Mercantile, Union en Inferior (Roman); En

(ii) Een verzameling Personen als Rechtspersoon zonder ten minste twee (2) actieve leden van de Homo Sapien-soort houdt op Vorm te hebben ; En

(iii) geen enkele groep personen die voornemens is rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, kan deze verkrijgen tenzij de bevoegde autoriteit haar statuten heeft goedgekeurd; En

(iii) Vertegenwoordigers van een rechtspersoon en handelend in zijn naam zijn degenen wier bevoegdheid wordt erkend door deze Canons of door zijn eigen statuten; En

(iv) Bij het uitsterven van een Rechtspersoon wordt de toewijzing van zijn goederen, rechten en verplichtingen beheerst door de wet en zijn statuten. Indien deze geen indicatie geven, gaan ze naar de Rechtspersoon die direct superieur is , steeds onverminderd de bedoeling van de oprichters en schenkers en verworven rechten.

Canon 1506
Met uitzondering van Goddelijke Persoonlijkheid, zijn alle Personen tijdelijk en gebaseerd op tijdelijke trusts:

(i) Ware Personen worden uitgedoofd na de fysieke dood van de vleselijke vorm geassocieerd met de Ware Trust , waarbij Goddelijk Gebruiksrecht wordt teruggegeven aan de geassocieerde Goddelijke Trust ; En

(ii) Superieure personen worden vernietigd bij het uitsterven van de bijbehorende True Trust of de afzwering van het lidmaatschap van de aangesloten Ucadia Society , of de schorsing of intrekking van een bepaald lidmaatschap of dienst, of een fundamentele wijziging in de akte of overeenkomst van oprichting van de persoon ; En

(iii) Rechtspersonen worden vernietigd in overeenstemming met hun eigen statuten en superieure bevoegde autoriteit. Geen enkele Rechtspersoon , met uitzondering van Rechtspersonen van de Maatschappij gevormd en benoemd in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum en bijbehorende convenanten en charters, mag langer dan honderd (100) jaar bestaan; En

(iv) Inferieure personen zoals rechtspersonen, ook bekend als statutaire personen en plaatsvervangende personen, worden vernietigd na de vervulling van hun doel en intentie , of bij het aan het licht brengen van fraude, of materiële schending van de overeenkomst , of het presenteren van een persoon met een hogere status en autoriteit.

Canon 1507
Het niet erkennen van een geldige en naar behoren opgerichte en gevormde Persoon of de claim van superieure jurisdictie van een Inferieure Persoon boven een Superieure Persoon of Ware Persoon kan kerkelijk, logisch, wettelijk, wettig of verstandig niet worden gehandhaafd en is daarom zonder kracht en effect met enigerlei daaropvolgend oordeel nietig ab initio (vanaf het begin).

Canon 1508
Een natuurlijke persoon die wordt toegeschreven aan een levensvorm van minder dan homo sapiens of een hogere orde , is vanaf het begin automatisch nietig. Het toeschrijven van een natuurlijk of kunstmatig persoon aan een dier , begrip of ding is een onnatuurlijke en onrechtmatige daad.

Bron: Artikel 17 – Person

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega