lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

lionlogoright

De levende biologisch organische Enige Erfgenaam Beneficiair AHB Rules of Equity betekent dat de niet politieke regels van billijkheid boven de politiek – ambtelijke persona Dead At Sea assumptie en de politieke industriële ultra vires racketeering van bedrijfsveiligheidsvoorschriften, prevaleren.

De niet politieke activatie expressie en de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap onder voorrecht van [achternaam] boedelbeschrijving; Individual Trust Inheritance Cestui Que Vie Live Life Competence Documenten  functioneren onder (niet maritieme) Algemeen Handelsrecht. De levende biologische Enige Erfgenaam Beneficiair onderhoud tijdens de doorgang door de publieke (persona DAS assumptie) leiderschap corridor naar privaat beheer op getuigenissen betreffende de persona capitis diminutio assumptie gebaseerde relaties. Onweersproken Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) Documenten worden expliciet als onweersproken toewijzingen opgevat.

Omschrijving Inhoud Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) Documenten:

Aequitas Equity Ordinale Beneficiair AHB Document 14 pagina’s

Het Aequitas Equity Ordinale Beneficiair Document formaliseert de bancaire Fiduciary Principal Vertrouwelijkheid (Confidentiality) dat automatisch van kracht is geworden, nu de niet tot de elite gerekende transgender Beneficiairs AHB alsmede de niet-transgender Beneficiairs AHB, in de politieke EGI transgender extremistische rechtsorde nergens nog ontvankelijk zijn. Beneficiairs AHB zijn niet politiek. Bron Aequitas Equity Ordinale

Beneficiair AHB verschoningsrecht – AHB Document 12 pagina’s

“Een verschoningverzoek wordt toegewezen op grond van ‘feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’. Omdat de rechterlijke macht eveneens een BRP/BRNP exploiterende derde partij is, bent u thans genoodzaakt om zowel uzelf als de rechter, eigener beweging (motu proprio) te verschonen. Alleen de Beneficiair AHB kan zowel zichzelf als de rechter van de schijn van partijdigheid verschonen omdat alleen de Beneficiair AHB in staat is tot het weerleggen van de legale BRNP presumptie gender en geprolongeerde minderjarigheid ten behoeve van het uitgangspunt van de wet: de plicht om te getuigen ten behoeve van waarheidsvinding.” Bron: AHB Verschoningsrecht

AHB Attestatie reëel geboortebewijs en BRP/RNP – AHB Document 9 pagina’s

Stuiting industriële curatele en bewind wegens incompetentie en identiteitsfraude met de BRP/RNP

‘Terwijl de privacygevoelige (medische en/of EGI transgender) gegevens in handen zijn van de farmaceutische industrie, is het gemeentelijke particulier opvraagbare geboortebewijs en de BRP/RNP voor de Beneficiair van de individuele geboorte trust dichotoom; man of vrouw.’ “De bescherming van de privacygevoelige gegevens van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied is aan marktwerking onderhevig gemaakt om de beneficiaire positie van de inwoners in handen van de industrie te geven. (…) De beneficiaire inwoners van het grondgebied hebben echter de individuele geboorte trust beneficiair onder voorrecht van [Achternaam] boedelbeschrijving aanvaard. Ten behoeve van de erfrechtelijk beneficiaire positie, dient de nakomeling Beneficiair de broncode van zijn of haar inwendig natuurlijk bestaansweefsel aan te kunnen wijzen. Dit is de sleutel tot het Ken Uzelf beginsel. Bron: AHB Attestatie

Amendment Basic Registration Presumptive ‘In Sea Dead’ Persons BRP Minor – Document 1 pagina

Verzoek aan ZMK om de administratieve presumptief incompetent minderjarige persona gratie te verlenen, teneinde de individuele niet politieke levensloop planning onder Fiduciary (Bank) Principal AHB Vertrouwelijkheid bij Koninklijk besluit in werking laten treden. Bron: Amendment BRP

Wijzigingsakte BRP (P) Minor, non-politica emendatio – Akte 5 pagina’s

is het verzoek van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB om de interim Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Personen, te wijzigen naar de onwrikbare overtuiging gender en competentie als geattesteerd volwassene AHB.

Wijziging van de gemeentelijke inschrijving BRP/RNP Minor (minderjarige) in Adultus Honoratus Beneficiair AHB bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand via de onwrikbare overtuiging procedure: Onwrikbaar Adultus Honoratus Beneficiair AHB. 

Het interim politieke beheer van de individuele geboorte trust, is gevestigd op de inschrijving BRP/RNP Minor (minderjarige) en de interim schuld en schade BRP/RNP Minor Cestui Que Vie geboorte data trust. Wie berust in de gemeentelijke inschrijving BRP/RNP Minor, is ongeacht zijn/haar werkelijke fysieke-mentale leeftijd zijn/haar leven lang een burger minderjarige waarover de Staat commercieel politiek beschikt tot de dood erop volgt en de individuele geboorte trust van de Origine definitief aan de Staat toevalt. Het niet berusten in de BRP/RNP Minor en waarborgd de meerderjarige volwassenheid voor de Beneficiair AHB, alsmede de ontwikkeling tot volwassene Adultus Honoratus Beneficiair AHB voor zijn/haar nakomelingen! gevestigd op de onvervreemdbare individuele rechten Adultus Honoratus Beneficiair AHB. De beneficiair AHB berust niet in de gemeentelijke inschrijving BRP/RNP Minor. Bron: Wijzigingsakte BRP (P) Minor Burgerlijke Stand

Dignitarissen Algemene Volmacht – Akte van 8 Pagina’s.

Betekening Waardigheid Gevolmachtigde Beneficiair, de initiator van het BRP/RNP onderzoek CQV LLC Begeleidend schrijven – Algemene Volmacht, onder verwijzing naar de Magna Carta 15 juni 1215 van Koning Jan Zonder Land van Engeland. Hiermee word aangegeven dat Allen, sedert 2018 in de wetenschap verkeren dat de Beneficiair In Trust, Beneficiair heeft aanvaard onder voorrecht van [achternaam] boedelbeschrijving. Bron: Digne Algemene Volmacht

De Zorgvuldige bewaring stempas Begeleidende brief aan de Koning 3 pagina’s. AHB Bewaringsakte BRP/RNP Minor Stempas – Akte 6 pagina’s

Erfrechtelijke niet-politieke Algemene Volmacht ten behoeve van de activatie van Canon 2124: de herbevestiging van de individuele Live Life Competence (LLC) als Enige Erfgenaam Beneficiair AHB van de individuele geboorte trust van de Origine en het niet-berusten in de commercieel-politieke Basis Registratie Presumptieve Personen. De Zorgvuldige bewaring stempas activeert de Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid ten behoeve van de individuele niet-politieke levensloop planning Private Wealth Management Bij Koninklijk Besluit. Bron: Bewaringsakte Stempas

Akte C2057-C2124 Aan de Gemeente Administrators – Akte 7 Pagina’s

Erfrechtelijke niet-politieke Akte C2057-C2124 aan de Gemeenten – Administrators ten behoeve van de activatie van Canon 2124: de herbevestiging van de individuele Live Life Competence als Enige Erfgenaam Beneficiair van de individuele geboorte trust van de Origine en het niet-berusten in de commercieel-politieke Basis Registratie Presumptieve Personen.

Wanneer de Administrator de ad interim Cestui Que Vie geboorte trust heeft beëindigd, wordt Enige Erfgenaam Beneficiair AHB weer in positie van niet-politieke Beneficiair van uw individuele geboorte trust van uw Origine hersteld zoals dit oorspronkelijk de bedoeling was bij het bereiken van uw zevende levensjaar.

Canon 2124
When a person has re-established their competent living status, then by law the Cestui Que (Vie) Trust is dissolved and they return to being acknowledged as a beneficiary or a some higher standing if a trust. In either case, it is both unlawful and a serious fraud against the law to seek Income Taxes once the Cestui Que Vie is dissolved and no (dead) body corporate exists to use as argument for rent.
For the competent non-political Sole Heir, the ‘classic welfare state’ has come to an end. Bron: Akte C2057 – C2124 Gemeenten Administrators

Ontbindingsakte Cestui Que Vie en de BRP/RNP Basis Registratie Presumptieve Personen van de Cestui Que Vie interim trust. – Akte 9 Pagina’s
Actieve ontbinding in uitvoering door de Gemeenten-Administratoren geboorten & woonadressen. De eerstgeboren Enige Erfgenaam Beneficiair AHB is niet de tweedegeboren placenta-Origine-Erflater maar de eerstgeborene Beneficiair en dus de begunstigde van de nalatenschap van de placent-origine-Erflater Trust en berust niet in de gemeentelijke inschrijving BRP/RNP Minor. Bron: Ontbindingsakte Cestui Que Vie en de BRP Basis Registratie Presumptieve Personen van de Cestui Que Vie interim trust.

Trust Cooperatie van het Huis Statuut Akte CQV LLC Bestuur – Akte 15 Pagina’s

Deze Akte CQV LLC Bestuur is samengevoegd met de Algemene Volmacht in Katern 1 en de vestigingsakte Trust-Coöperatie (het gezin als Trust-Coöperatie) Katern 2. Activatie Canon 2124: als de erfrechtelijke competentie van de Enige Erfgenaam is herbevestigd, worden de Cestui Que Vie interim trust en de Basis Registratie Presumptieve Personen (BRP/RNP) door de Gemeenten-Administrators (geboorte akte / Origine en gemeente woonplaats) opgeheven, waarna de Enige Erfgenaam als Beneficiair van zijn/haar permanente Geboorte Trust van de Origine (placenta) wordt erkend. Bron: Trust Cooperatie van het Huis Statuut Akte CQV LLC Bestuur

Fiduciary-Principal document 9 Pagina’s

1-De gemeentelijke BRP/RNP Basis Registratie Personen Minor (de incompetente minderjarige presumptie) dient te worden gewijzigd naar Basis Registratie AHB Adultus Honoratus Beneficiair Volwassene teneinde de private relatie Fiduciair (Bank) en Beneficiair AHB (Principal) te kunnen vestigen.

2-De prolongatie BRP/RNP Minor Identiteitsgegevens dienen te worden beëindigd om de private Fiduciair-Principal relatie te activeren zodat de Beneficiair Principal gevrijwaard wordt van agressieve, denigrerende en zelfs levensbedreigende BRP/RNP Minor exploitaties.

3-Aan de BRP/RNP Minor inschrijving zijn echter tal van levensnoodzakelijke, tijdelijke door de politiek beheerde voorzieningen en verzekeringen op het gebied van werk- en inkomensrecht, uitkering, zorgverzekeringsrecht, rechtszekerheid en pensioenrecht gekoppeld welke met fiduciaire ‘chirurgische precisie’ en expertise dienen te worden ontvlochten tot een niet-politiek individueel particulier geboorte trust vermogensbeheer.

4-De Wijziging politiek beheer BRP/RNP Minor minderjarige naar niet-politiek particulier beheer Basis Registratie AHB volwassene Beneficiair betreft de ontvlechting van aanmerkelijke belangen en noemen we: de geloofwaardige exit strategie uit de BRP/RNP Minor Cestui Que Vie handel met voorkennis/racketeering. Bron: Establishment Fiduciary – Principal Relationship Document

Statement of Beneficiairy Acceptance/ Verklaring Beneficiaire Aanvaarding – Akte 8 Pagina’s

Vestiging van erfrechtelijke competentie als Enige Erfgenaam Beneficiair AHB met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Achternaam] boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding van de Cestui Que Vie individuele geboorte trust. Bron: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Achternaam] boedelbeschrijving en overige documenten.

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat aan Zijne Majesteit 6 Pagina’s

Vestigen het Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat – gezag van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB waarmee de autoriteits-simulaties en dwanguitoefeningen door de commercieel politieke vermeende bevoegden worden gestuit en gecorrigeerd. Bron: Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat Documenten

Melding Sign Language Naamfraude Correspondentie – Document 3 Pagina’s

De tenaamstelling van correspondentie in hoofdletters ALL-UPPERCASE-AMERICAN -SIGN-LANGUAGE (ASL)APPEARANCE, is als proper English afwijkend van de correcte schrijfwijze van de gegeven voornamen die met behulp van het gemeentelijke geboortebewijs en geboorte certificaat systematisch aan de voorkeursfamilienaam gekoppeld zijn. Bron: Naamfraude correspondentie

Bron: HRK SAC

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega