lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

De Per Stirpes enige erfgenaam CQV (Cestui Que Vie) LLC (Live Life Competent) algemeen Executeur-Testamentair, agent en vertegenwoordiger; Per Stirpes familielid van de overleden placenta erflater waar de CQV Trust, herleidbaar tot de oorsprong van het Per Stirpes familielid van de overleden placenta erflater, werd opgericht; is een niet-vrijwilliger die Fee Time Equity (Billijke Tijds Vergoeding) in rekening brengt.

Fee Time Equity Vergoedingsschema van de Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public

1. De CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, heeft zijn/haar vergoedingsschema met betrekking tot zijn/haar onvervreemdbare rechten verkregen door geboorte om vrij te leven, vrij te bewegen en/of te reizen op het volledige grondgebied van planeet Aarde alsmede van het vrij gebruik maken van alle wegen, privéwegen en snelwegen, met recht van overweg/overpad.

2. € 500 (vijfhonderd) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie) per uur of een deel daarvan, per persoon die redelijkerwijs betrokken is, voor: Eventuele overtredingen door politieagenten, overheidsfunctionarissen, opdrachtgevers en/of agenten,(Gerechts)deurwaarders of deelnemers aan het vermeend bevoegde maritieme rechtssysteem rechtssysteem of als de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, wordt tegengehouden door een geüniformeerde of niet-geüniformeerde officier/agent die dit doet zonder redelijke reden of verhinderd om het wettige vreedzame recht van vrij te leven, vrij te bewegen en/of om te reizen uit te voeren, ondervraagd, verhoord of op enigerlei wijze vastgehouden, lastiggevallen of anderszins wordt gereguleerd.

3. € 5.000 (vijfduizend) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie) per uur, per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, wordt geboeid, gearresteerd, vervoerd, opgesloten of onderworpen aan een proces zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming van de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public.

4. € 20.000 (twintigduizend) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie), per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als er psychisch en/of fysiek geweld en/of bedreigingen wordt gebruikt tegen de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public zelf of degenen die onder de zorg en bescherming van de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, vallen, of schade of verlies van de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, zijn/haar privébezit en/of geleende of gehuurde privévervoer.

5. € 50.000 (vijftigduizend) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie) per persoon per dag als privébezit en/of geleende of gehuurde privé (vervoer) eigendommen van de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, worden afgenomen/aangeslagen zonder uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming van de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, en

6. € 500.000 (vijfhonderdduizend) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie) per persoon die redelijkerwijs betrokken is, voor elk psychisch en/of fysiek geweld en/of bedreigingen tegen de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, zijn/haar familie of iemand onder zijn/haar hoede en als de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, ooit gedwongen word om de gevolgen te ondergaan van wat bekend is komen te staan als een niet-dodelijk wapen zoals een Taser, zonder uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming van de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public.

7. De CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, heeft het recht om een behoorlijke AHB Aangifte (Memorie van Toelichting Proces Verbaal) te doen via de Koning om mogelijke criminele acties van politieagenten, overheidsfunctionarissen, opdrachtgevers of agenten, (gerechts)deurwaarders of deelnemers aan het vermeend bevoegde maritieme rechtssysteem aan te pakken die nalaten om te betwisten of te bespreken of een wettige tegenvordering in te stellen en zich vervolgens door handelen of nalaten te bemoeien met de rechtmatige uitoefening van de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, zijn/haar gevestigde onvervreemdbare rechten en vrijheden.

8. De CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, heeft het recht om eventuele tegenvordering of geschillen openbaar en in een open forum te behandelen met behulp van discussie en onderhandeling en om zowel video- als audiobewijs van die discussie en onderhandeling vast te leggen voor elk wettig doel dat de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, geschikt acht.

Bénéficiair de la fiducie non public d’Origine. Terre des Héritiers. Corps Diplomatique

Omwille van het ingestelde lopende erfrechtelijk onderzoek naar de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de Natuurlijke Personen, verleend de CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, géén medewerking aan identiteitsfraude op basis van een vermeend verplicht “legitimatiebewijs” en/of “Rijbewijs” waarvan niet kan worden uitgesloten dat er volstrekt onjuiste gegevens uit de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de Natuurlijke Personen op staan vermeld welke zijn/haar geweten geweld aan doen. De CQV LLC Per Stirpes Enige Erfgenaam AHB Non Public, geeft te allen tijde uitdrukkelijk géén toestemming om als Legale Fictie PERSOON (overleden placenta natuurlijke persona) beschouwd en/of behandeld te worden.

By

Remko Johan [de Regt]

All Rights Reserved

CQV LLC Ambassadeur AHB van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde

CQV LLC AHB Beneficiair – Executeur testamentair van de individuele geboorte trust nalatenschap van de Origine

AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt]

Alle woorden hierboven zijn geschreven in common english (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen zoals Enige Erfgenaam Beneficiair ze definieert.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega