lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

lionlogoright

Transgender Incognito Awareness BRP

Adultus Honoratus Beneficiair AHB
Remko Johan [de Regt] AHB is de eerstgeboren Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, beredderaar van de afwikkeling van de individuele, politieke interim geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie en erkenning van niet-politieke, erfrechtelijke Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid levensloop planning Private Wealth Management voor de niet-politieke geboortegeregistreerde Beneficiair AHB die niet in het politieke misbruik van de gemeentelijke inschrijving Basis Registratie ‘Personen’ Minor berust.

AHB Attestatie correctie interim BRP/RNP Minor Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Natuurlijke Personen

Remko Johan [de Regt] AHB is een biologisch organische (mannelijk) individu, geboren met onvervreemdbare (Goddelijke) rechten verkregen door geboorte, de in privaat levende competente volwassen Beneficiair AHB, is géén rechts PERSOON (administratieve fictie), géén Legaal PERSOON (legale fictie), géén Juridisch PERSOON (juridische fictie) en géén BRP Basis Registratie Personen/RNP Rijksregistratie van de Natuurlijke Personen exploitatie  en geeft te allen tijde uitdrukkelijk géén toestemming om als administratieve fictie/Legale/Juridische Fictie en/of als incompetente minderjarige presumptieve PERSOON BRP/RNP exploitatie beschouwd, aangesproken, aangeschreven en/of behandeld te worden. Hiermee heeft Remko Johan [de Regt] AHB de presumptie’s en assumptie’s van incompetente minderjarige presumptieve PERSOON BRP/RNP exploitatie onder schijn van wettelijk recht (regenboog) Color of Law en/of ‘Bij de Gratie Gods’ gestuit en gecorrigeerd.

By

Remko Johan [de Regt]

All Rights Reserved

 

Adultus Honoratus Beneficiair AHB Remko Johan –  I am Private

Remko Johan, de in privaat levende competente volwassen Beneficiair. In de Nu-tijd, in alle dimensies, in alle richtingen van de tijd. In My Name Only
Born Free: 20-08-1968
Drager van het groene SAC Diplomatieke Paspoort met geverifieerd autorisatie SAC DPP AHB 00324 1051
CQV LLC AHB Ambassadeur – Executeur testamentair van de individuele geboorte trust nalatenschap: Remko Johan
Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust van de Origine
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt]
De Enige Erfgenaam AHB is niet -politiek                         
De Enige Erfgenaam AHB is geen publiek
De Enige Erfgenaam AHB is privaat
Publiek is Presumptie
Gewoonterecht Is Geen Wet

Omwille van het ingestelde lopende erfrechtelijk onderzoek naar de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de natuurlijke personen, verleend Remko Johan géén medewerking aan identiteitsfraude op basis van een verplicht “legitimatiebewijs” waarvan niet kan worden uitgesloten dat er volstrekt onjuiste gegevens uit de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de natuurlijke personen op staan vermeld welke mijn geweten geweld aan doen.

Canonum de Ius Positivum is geactiveerd (link)

Canon 2057 – Canon 2124 – Canon 2127 geactiveerd

Amendment BRP (P) Minor = Adultus Honoratus Beneficiair AHB ®

 

Wijzigingsakte BRP (P) Minor, non-politica emendatio ®

AHB Attestatie correctie Geboortebewijs en interim BRP Minor

(AHB Attestatie Burgemeester Brugge, Bpost verzendcode: 323235045681381009; AHB Attestatie Z.M.K. Willem-Alexander, Postnl verzendcode: 3SOPKD1645318; AHB Attestatie Z.M.K. Filip van België Bpostverzendcode: 323235049321951006)

De Trust-Coöperatie is de Sui Juris zelfstandige privaat bestuurlijke rechtspersoon van de Beneficiair van de individuele geboorte Trust van de Origine.  De Trust-Coöperatie rechtspersoon is actief zodra de Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP/RNP en CQV Cestui Que Vie interim trust is verzonden. Bpost verzendcodes: Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP/RNP aan Stad Brugge gemeente administrators 323235039423041005, CQV Cestui Que Vie interim trust aan Ministerie van Economie en werk Bpost verzendcode: 323235040227861003; Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP/RNP aan Z.M.K. Filip van België Bpost verzendcode: 323235048426041000

Het niet-berusten in de BRP/RNP en de CQV door de Beneficiair In Trust, maakt een einde aan de exploitaties onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) met behulp van de inschrijvingen gemeentelijke BRP/RNP en de Cestui Que Vie handel met vóórkennis, georganiseerde intimidatie, dwang, racketeering, afpersing en onteigening onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) door de niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen.

De Enige Erfgenaam Beneficiair is niet politiek

Waarschuwing

De regenboog vlaggen op overheidsgebouwen en op de gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, betreft géén diversiteit acceptatie maar duiden aan dat deze overheidsgebouwen en gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, commercieel politieke juridische boxen zijn waarbinnen onder Color of Law, praktijken onder de schijn van wettelijke rechten plaatsvinden.

Zodra u deze juridische boxen betreedt kan er sprake zijn van verordeningen, (bedrijfs)veiligheidsvoorschriften, vereisten, vrijheidsberoving, afpersing, ‘medische’ dwang, ondermijning onaantastbare individuele rechten en artikelen onder de Color of Law: schijn van wettelijke rechten welke geheel in strijd met de onvervreemdbare individuele rechten van de Beneficiair In Trust kunnen zijn! 

Het Nederlands recht/Belgisch recht zelf, in zorgvuldige bewaring

Nederlands recht/Belgisch recht is geheel onder Color of Law aka ‘bij de gratie gods’- onder de schijn van wettelijke rechten werkzaam. Ook alle notariële akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie/Koninklijke Federatie der Notarissen worden onder Nederlands recht/Belgisch recht (Color of Law) opgesteld.

Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties nemen derhalve alle door de KNB/FEDNOT onder Color of Law aka ‘bij de gratie gods’ opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) ‘mensen’ en ‘burger’rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring.

Racketeering, misleiding, CQV insider trading, CQV geboorte data handel onder Color of Law door de BRP/RNP geregistreerde niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen is strafbaar.

De Beneficiairs van de individuele geboorte Trust van de Origine versturen sedert 2018 de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [achternaam] boedelbeschrijving (VBA Fase 1, 2, 3 CQV LLC Werking- en Interventie documenten). 

“Rechtshiërarchie” is het feit dat niet alle rechten hetzelfde zijn; en dat echte rechten (in tegenstelling tot valse en misleidende inferieure claims) altijd een oorsprong en bron van autoriteit hebben

Alle geldige rechten zijn afgeleid van de 154 goddelijke rechten zoals gedefinieerd door Pactum de Singularis Caelum. De laagste rechten zijn inferieure rechten (zoals inferieure Romeinse Cultus Rechten).

Ik ben Adultus Honoratus Beneficiair, de onsterfelijke geest (energie) geincarneert in het levende vlees dat bekend staat als Remko Johan

 

Canon 270 link )

De menselijke ziel is de menselijke geest. De menselijke ziel is al onsterfelijk en via de menselijke geest verbonden met het menselijk lichaam – de menselijke ziel is geen fysiek element van het menselijk lichaam .

Canon 271 link )

De geest van een individueel lid van de HOMO SAPIEN-soort bestaat binnen de geest van WE, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van AEON, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van ANIMUS, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van CORPUS , die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van GAIA, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van SOL, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van GAL, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van UNITAS, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van ALLEN.

Canon 272 link )

Het menselijk lichaam vertegenwoordigt een vat waarin het Goddelijke als een Majestueus Goddelijk Onsterfelijk Geestelijk Wezen incarneert.

Canon 273 link )

De menselijke ziel, die een onsterfelijke geest is, kan niet worden verkocht, verpand, ingenomen of veroordeeld. Alleen door bedrog en diep geloof kan een geest ten onrechte worden overtuigd van dienstbaarheid. Daarom is geloof het grootste wapen voor goed of kwaad.

Canon 274 link )

Alle aanspraken en overtuigingen over het beheersen, bezitten of veroordelen van zielen, die onsterfelijke geesten zijn, worden hierbij ab initio (vanaf het begin) ongeldig verklaard.

Canon 275 link )

Elke wet die het feit ontkent dat alle mannen en vrouwen unieke anjers zijn van Majestueuze Goddelijke Onsterfelijke Spirituele Wezens wordt hierbij ab initio (vanaf het begin) ongeldig verklaard.

Autograaf:

By
Remko Johan [de Regt] 
All Rights Reserved
CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust
 

BRP/RNP Minor = Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen/Rijksregistratie van de Natuurlijke Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen = transgender incognito awareness = Clausula Rebus Sic Stantibus = Erfrechtelijke competentie = Canon 2057 = Canon2124 = Geboorte Trust d’Origine Repatriëring = Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust.

By
Remko Johan [de Regt] AHB
All Rights Reserved
CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust
 

 

BRP/RNP Minor = Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen/Rijksregistratie van de Natuurlijke Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen = transgender incognito awareness = Clausula Rebus Sic Stantibus = Erfrechtelijke competentie = Canon 2057 = Canon2124 = Geboorte Trust d’Origine Repatriëring = Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust.

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega