lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

lionlogoright

Cestui Que Vie Live Life Competence Adultus Honoratus Beneficiair AHB Ambassadeur

Bénéficiair de la fiducie non public d’Origine. Terre des Héritiers. Corps Diplomatique

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen 1961

Artikel 22 – De ontvangende staat mag de gebouwen van de zendstaat niet betreden, tenzij het hoofd van de zendstaatmissie daarmee heeft ingestemd. De ontvangende Staat heeft een bijzondere plicht om de gebouwen van de missie van indringing, schade, verstoring van de vrede en aantasting van zijn waardigheid te beschermen. De gebouwen van de missie en de vervoermiddelen van de missie zijn gevrijwaard van huiszoeking, vordering, beslag of uitvoering.

Feitelijk Bevoegd Eigendom  CQV LLC Ambassade Voertuigen SAC DPP AHB 00324-1051

Het hoofd van de zending van het individuele Trust geboorte territorium Cestui Que Vie Live Life Competence van de per stirpes eerstgeboren feitelijk bevoegd levende eerstgeboren Enige Erfgenaam en CQV LLC AHB Ambassadeur tevens drager van de alle rechten voorbehouden autograaf heeft het feitelijk bevoegd eigendom van onderstaande voertuigen.

Merk -ModelChassisnummerVermeend “verplicht” bevoegd interim bestuur [kentekenplaat]
Mercedes SprinterWDB9066351S569134[1-GWA-725]
Mercedes CLK 230 CabrioWDB2084471T019170[1-SUZ-874]
GMC Savanna1GDFG15T3311117955[1-AZX-282]

De CQV LLC AHB Ambassadeur verklaart hierbij kennisgeving en verklaart duidelijk, specifiek en ondubbelzinnig, dat de CQV LLC AHB Ambassadeur met respect voor de wetten en de gewoonten van het Koninkrijk België, die Zijne Majesteit Koning Filip van België heeft gezworen te beschermen, aanspraak maakt op wat rechtmatig, rechtvaardig en wettig van de CQV LLC AHB Ambassadeur is.

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft volledige wettelijke rechten, allodiaal eigendom en eigendom van het transport dat bekend is bij het vermeend bevoegd interim bestuur  DIV/FOD Mobiliteit met als vermeend “verplichte” kentekens 1GWA725, 1SUZ874 en 1AZX282, in zijn bezit en het gebruik ervan vrij op wegen en snelwegen en op privéterrein, handelend met redelijke zorg en verantwoordelijkheid jegens 3e partijen.

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft volledige wettelijke rechten, allodiale titel en volledig eigendom, (ongeacht in een foutieve interpretatie) zoals hierboven uitgedrukt.

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft het wettelijke recht om te reizen en elke vorm van privévervoer op wegen en snelwegen en op privéterrein te gebruiken zonder huur, belemmering, belastingheffing, heffing, vergunning of plicht. Artikel 22 Het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen 1961 stelt dat “De gebouwen van de missie en de vervoermiddelen van de missie zijn gevrijwaard van huiszoeking, vordering, beslag of uitvoering.”

De CQV LLC AHB Ambassadeur stelt dat elke toestemming die door de CQV LLC AHB Ambassadeur wordt uitgedrukt of geïmpliceerd met betrekking tot, of met betrekking tot enig statuut dat de werking van enige vorm van vervoer op wegen en snelwegen en op privéterrein en privé-eigendom regelt, wordt ingetrokken.

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft het recht om referentieplaten van zijn keuze te bevestigen op het privévervoer die formeel bekend staan bij de DIV/FOD Mobiliteit met als vermeend “verplichte” kentekens 1GWA725, 1SUZ874 en 1AZX282, naar zijn ontwerp, kleur en stijl, en er zijn gekozen referentie er in op te nemen, die elke 3e partij kan identificeren en waarnaar kan verwijzen in dergelijke gevallen van schade of letsel veroorzaakt aan, of in het geval van, letsel opgelopen door de CQV LLC AHB Ambassadeur zelf als gevolg van een incident tijdens het bedienen van het transport.

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft het recht om een woord of woorden te gebruiken of te accepteren om het privévervoer te beschrijven dat eigendom is van of wordt gebruikt door de CQV LLC AHB Ambassadeur zelf of woorden die worden gebruikt om de werking van het vervoer te beschrijven, waaronder maar niet beperkt tot: voertuig, motorvoertuig, bestuurder, rijden, auto, motorfiets of enig woord met betrekking tot dat privévervoer. En dat het gebruik of de aanvaarding van die woorden op geen enkele wijze instemming impliceert om onder enig statuut te staan.

Kostenschema

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft zijn vergoedingsschema met betrekking tot zijn onvervreemdbare rechten verkregen door geboorte om vrij te reizen op de wegen en snelwegen van Zijne Majesteit de Koning.

€ 500 (vijfhonderd) EU Euro per uur of een deel daarvan, per persoon die redelijkerwijs betrokken is, voor: Eventuele overtredingen door politieagenten, overheidsfunctionarissen, opdrachtgevers en/of agenten, of deelnemers aan het rechtssysteem of als de CQV LLC AHB Ambassadeur wordt tegengehouden door een geüniformeerde of niet-geüniformeerde officier/agent die dit doet zonder redelijke reden of verhinderd om het wettige vreedzame recht om te reizen uit te voeren, ondervraagd, verhoord of op enigerlei wijze vastgehouden, lastiggevallen of anderszins wordt gereguleerd.

€ 5.000 (vijfduizend) EU Euro per uur, per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als de CQV LLC AHB Ambassadeur wordt geboeid, gearresteerd, vervoerd, opgesloten of onderworpen aan een proces zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming van de CQV LLC AHB Ambassadeur.

€ 20.000 (twintigduizend) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie), per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als geweld wordt gebruikt tegen de CQV LLC AHB Ambassadeur zelf of degenen die onder de zorg en bescherming van de CQV LLC AHB Ambassadeur vallen, of schade of verlies van de CQV LLC AHB Ambassadeur zijn privébezit of geleende of gehuurde privévervoer.

€ 50.000 (vijftigduizend) EU Euro per dag als privébezit of geleende of gehuurde privé (vervoer) eigendommen van de CQV LLC AHB Ambassadeur worden afgenomen/aangeslagen zonder uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming van de CQV LLC AHB Ambassadeur en

€ 500.000 (vijfhonderdduizend) EU Euro PER PERSOON die redelijkerwijs betrokken is, voor elk geweld tegen de CQV LLC AHB Ambassadeur, zijn familie of iemand onder zijn hoede en als de CQV LLC AHB Ambassadeur ooit gedwongen word om de gevolgen te ondergaan van wat bekend is komen te staan als een niet-dodelijk wapen zoals een Taser, zonder uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming van de CQV LLC AHB Ambassadeur.

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft het recht om een behoorlijke AHB Aangifte te doen via de Koning om mogelijke criminele acties van politieagenten, overheidsfunctionarissen, opdrachtgevers of agenten, of deelnemers aan het rechtssysteem aan te pakken die, nadat ze van deze vordering in kennis zijn gesteld, nalaten om te betwisten of te bespreken of een wettige tegenvordering in te stellen en zich vervolgens door handelen of nalaten te bemoeien met de rechtmatige uitoefening van de CQV LLC AHB Ambassadeur zijn eigendommen en gevestigde rechten en vrijheden.

De CQV LLC AHB Ambassadeur heeft het recht om eventuele tegenvordering of geschillen openbaar en in een open forum te behandelen met behulp van discussie en onderhandeling en om zowel video- als audiobewijs van die discussie en onderhandeling vast te leggen voor elk wettig doel dat de CQV LLC AHB Ambassadeur geschikt acht.

Bénéficiair de la fiducie non public d’Origine. Terre des Héritiers. Corps Diplomatique

Omwille van het ingestelde lopende erfrechtelijk onderzoek naar de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de Natuurlijke Personen, verleend de CQV LLC AHB Ambassadeur géén medewerking aan identiteitsfraude op basis van een vermeend verplicht “legitimatiebewijs” en/of “Rijbewijs” waarvan niet kan worden uitgesloten dat er volstrekt onjuiste gegevens uit de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de Natuurlijke Personen op staan vermeld welke zijn geweten geweld aan doen. De CQV LLC AHB Ambassadeur geeft te allen tijde uitdrukkelijk géén toestemming om als Juridische Fictie PERSOON beschouwd en/of behandeld te worden.

By

Remko Johan [de Regt] – AHB

All Rights Reserved

CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega