lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Positieve wet is het geheel van wetten dat wordt uitgevaardigd door geldige associaties van levende wezens van hogere orde door middel van de juiste autoriteit in overeenstemming met deze stelregels voor het bestuur van een lichaam, gemeenschap of samenleving. Van alle geldige positieve wetten kan worden gezegd dat ze zijn afgeleid van authentieke natuurwetten en cognitieve wetten.

Artikel 92.2 Primaire en enige echte 1e Canon van positief recht

Het Canonum De Ius Positivum vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van positief recht. Met uitzondering van dit Verdrag, zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die aanspraak maken op normen van Positief Recht ondergeschikt zijn aan en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Positivum ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, gerechtelijke bevelen, opinies of andere quasi-juridische claims die in tegenspraak zijn met dit meest heilige feit, of in tegenspraak zijn met een of meer clausules in Canonum De Ius Positivum, zullen vanaf het begin van rechtswege nietig en ongeldig zijn.

Canons van Positieve Wet

i. Bij Recht, Macht en Autoriteit van Artikel tweeënnegentig (92) van Pactum De Singularis Caelum , ook bekend als het Verbond van Eén Hemel , worden deze wetsverklaringen gezamenlijk bekend als Canonum De Ius Positivum en ook bekend als de Canons van positieve wetten hierbij afgekondigd in de oorspronkelijke vorm van de Ucadische taal; En

ii. Het Canonum De Ius Positivum vertegenwoordigt de primaire, één (1) en enige echte eerste Canon van positieve wetten . Met uitzondering van het Verbond van Eén Hemel , zullen alle andere wetten , claims en overeenkomsten die aanspraak maken op normen van positieve wetten secundair zijn en inferieur aan het Canonum De Ius Positivum ab initio (vanaf het begin); En

iii. Deze Canons van positieve wetten kunnen in officiële, originele documentvorm en gesproken vorm worden opgevat als een deel van de ene (1) complete set van de tweeëntwintig (22) Canons van het recht die gezamenlijk bekend staan als Astrum Iuris Divini Canonum , ook wel bekend als het Levende Lichaam van Goddelijke Canonieke Wet en de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet; En

iv. Wanneer we collectief naar deze Canons van positieve wetten verwijzen , kan zowel in gedrukte vorm als in gesproken woord worden aangenomen dat we deze volledige en nauwkeurige reeks wetten bedoelen als de hoogste van alle Oorspronkelijke Wet; En

v. In overeenstemming met deze Canons of Positive Law behoudt de Society of One Heaven , ook bekend als de One Heaven Society of United Spirits, ook bekend als de Holy See of United Spirits, ook bekend als The Holy Society , zich alle rechten voor; En

vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, impliceert geen enkele vertaling, kopie, citaat , duplicatie, registratie geheel of gedeeltelijk enige overdracht of overdracht van deze rechten; En

vii. Wanneer een deel van of al deze wetten worden gepresenteerd of gesproken in een andere taal dan de officiële Ucadische talen, kan dit worden opgevat als een vertaling en niet als de primaire taal. Daarom is elke secundaire betekenis die een tekortkoming impliceert, een beweerde intrekking van enig recht of een andere tekortkoming van een woord in een vertaalde taal, ab initio (vanaf het begin) nietig; En

viii. Bij het collectief verwijzen naar deze Canons van Positieve Wet kan ook worden aangenomen dat de primaire en oorspronkelijke vorm van deze wetten berust als een bovennatuurlijk spiritueel document dat eerst in de Hemel is geregistreerd en een fysiek document dat is geregistreerd in het Grote Register en Openbare Registratie van de Ene Hemel op de volgende dag. Aarde tweede. Daarom, waar een officiële en geldige vorm van deze wetten in fysieke vorm aanwezig is , zal deze gebonden zijn aan zijn spirituele vorm, waaraan het zijn spirituele kracht en authenticiteit ontleent; En

ix. Laat geen man, vrouw, geest of functionaris van een mindere samenleving zichzelf in ernstige oneer brengen van de goddelijke wet , de natuurwet en de levende wet door de geldigheid van deze canons van de wet te ontkennen. Na te zijn gewaarschuwd, zal elke handeling die in strijd is met deze wetten geen effect hebben en elke spirituele bezwering die in strijd is met de geldigheid van deze wetten zal onmiddellijk worden teruggegeven aan de maker . Zoals het geschreven staat, zo zij het.

Bron: Canonum De Ius Positivum

Positieve wet

Er mag geen wet bestaan, geschreven of afgedwongen worden tenzij deze voldoet aan een geheel van canonieke wetten voorafgaand aan deze canon, bekend als Astrum Iuris Divini Canonum in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum.

Positieve wet zijn de wetten die door mannen en vrouwen worden uitgevaardigd door de juiste autoriteit in overeenstemming met deze canons voor de regering van een samenleving. Aangezien de positieve wet uiteindelijk verwijst naar fysieke objecten en levende wezens, kan worden gezegd dat alle geldige positieve wet is afgeleid van de natuurlijke wet.

Een positieve wet kan een natuurwet niet opheffen, opschorten of wijzigen. Noch is het voor een positieve wet of natuurwet mogelijk om een goddelijke wet af te schaffen, op te schorten of te wijzigen.

Alle positieve wetten die in overeenstemming met deze canons zijn vastgesteld, zijn vastgelegd in statuten van rechtspersonen binnen de grenzen van hun gevestigde autoriteit. Geen enkele geldige positieve wet die in overeenstemming met deze canons is uitgegeven, mag een goddelijke, natuurlijke of oorspronkelijke positieve wet creëren of wijzigen.

Een positieve wet wordt vastgesteld en wordt van kracht wanneer deze wordt afgekondigd in overeenstemming met deze canons.

Alle positieve wetten kan worden gedefinieerd door vier (4) grondslagen, waaronder: concepten, principes, werking en resultaat en negentien (19) primaire systemen, waaronder kerkelijk recht, bestuursrecht, leven en ethiek, voedsel en drugs, kennis, verplichting en overeenkomst, eigendom & Opvolging, Geld & Handel, Taal, Beschavingen, Entiteiten, Religie, Heilige Teksten, Verdragen, Riten en Gebruiken, Heilig Officie, Goddelijke Sacramenten en Tijd/Plaatsen.

Wanneer iemand verwijst naar, schrijft of spreekt over Positieve Wet, zal het deze canons bedoelen en geen andere.

Bron: Canonum De Ius Positivum

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega