lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Bulla Pontificum (pauselijke bull)

Aangezien alle Bulla Pontificum (pauselijke bull ) per definitie gebaseerd zijn op valse aanspraken op autoriteit en fraude, hebben alle pauselijke bullen die ooit zijn uitgegeven geen spirituele, kerkelijke, wettelijke of wettige autoriteit. Daarom hebben alle pauselijke Bullen die ooit zijn uitgegeven geen kracht of rechtsgevolg en zijn ze nietig vanaf het begin van hun uitgifte .

Aangezien alle Bulla Pontificum (pauselijke bull ) geen spirituele, kerkelijke, wettelijke of wettige autoriteit hebben omdat ze gebaseerd zijn op meerdere gevallen van fraude, zijn alle geassocieerde entiteiten, subsidies, titels of rechten gecreëerd door dergelijke instrumenten ook zonder enige legitimiteit en zijn daarom nietig vanaf het begin (ab initio).

Een Bulla Pontificum, ook bekend als een pauselijke bull , is de hoogste en meest plechtige vorm van formeel decreet uitgevaardigd door een Pontifex Romanum (Romeinse paus) sinds de uitvinding ervan in 1136 onder de Romeinse paus Innocens I (1130-1143) en de pauselijke bul Omne Datum Optimum of “Elk perfect cadeau ”.

De term ” bulla ” is een verbastering van bel+le, een verkleining van het Latijnse belus en lex, wat letterlijk betekent “(dit is) de wet van Ba’al”. De bewering dat bulla voortkomt uit een veronderstelde heidense Romeinse traditie van het gebruik van zegels van klei en zacht metaal op koord aan het einde van documenten is een absurde onwaarheid, aangezien het gebruik van koord en zegels de voortzetting is van signati recordis of de regel van geldige “verzegelde documenten ” . ”voor het eerst uitgevonden onder de Karolingers in de 8e eeuw CE.

Vanaf de uitvinding van Bulla Pontificum (pauselijke bull ) uit de 12e eeuw, is hun vorm en “legitimiteit” gebaseerd op de strikte occulte en satanische corruptie van de oorspronkelijke vorm van convenio (verbonden) die voor het eerst werd geschetst onder Scriptura door de Karolingers in de 8e eeuw :

(i) Perkament is het medium waarop de originele Bull is geschreven, zijnde de uitgeharde huid van een geslacht kalf, geitenbokje of zelfs mensenhuid voor uiterst belangrijke Bull, in volledige ketterij tegen het absolute verbod om dierenhuid als schrijfmateriaal te gebruiken onder de Karolingers, laat staan ​​een document dat beweert afkomstig te zijn van een christelijke of katholieke kerk; En

(ii) Incipio (Begin) helemaal bovenaan het instrument , in majuscule (hoofdletters) iets als <> servus servorum Dei wat “dienaar van de dienaren van God” betekent ; En

(iii) Datum aan het einde van het document zijnde de plaats waar het is uitgegeven, de dag van de maand, het jaar van de pauselijke regering en handtekeningen bij het zegel ; En

(iv) Het zegel verbonden door koord en meestal gemaakt van metaal zoals goud.

Het woord “perkament” om de fundamentele vorm voor legitieme pauselijke Bullen te beschrijven, werd in de 12e eeuw uitgevonden van het Latijnse parca + h + mentis van parca, wat “dood” betekent als “één (1) van de drie (3) lotsbestemmingen” de letter h als een “binding” en ment/mentis betekent ” geest , gedachte, intentie , intellect “. Daarom is de letterlijke betekenis van perkament “een geest of ziel gebonden aan het lot van de dood”.

De historische oorsprong achter het gebruik van perkament voor pauselijke Bullen en voor het gebruik van de menselijke huid als schrijfmedium dateert uit de occulte en zwarte magie-rituelen ter ere van Baal die werden beoefend in Tarsus en Ur, met Tarsus ten tijde van Menesheh High Priest Saul (Paul) had de reputatie de grootste bibliotheek van zwarte magie in de geschiedenis te hebben met meer dan twintigduizend (20.000) boeken bedekt met menselijke huid en talloze demonische teksten op perkament.

De “instructies” voor de productie van perkament voor de Romeinse cultus door middel van het offeren van kinderen werden gestandaardiseerd door de Romeinse paus Honorius (1216-1227) in zijn beruchte Grimoire van zwarte magie en occultisme en is gedurende bijna achthonderd (800) jaar de “officiële” methode waarmee leidende leden van de Romeinse sekte en aanverwante occulte broederschappen kinderen hebben opgeofferd en vermoord, vooral om ze te villen om perkament te maken.

Als een hoge vloek en hoge magie voor “Heer Baal”, blijft het de vaste leer van de Romeinse cultus en haar agenten dat zodra een Bulla Pontificum (pauselijke bull ) is uitgevaardigd, deze voor eeuwig als absolute originele wet bestaat en niet kan worden ingetrokken tenzij het is in tegenspraak met een eerdere pauselijke bul . Zo is elke pauselijke bul een opzettelijke en bewuste vloek van alle oude geschriften, heilige teksten en wijsheid van de Goddelijke Schepper .

Elke bewering dat een Bulla Pontificum (pauselijke bull ) vóór de 12e eeuw is uitgegeven, is een absurde en opzettelijke fraude die erop gericht is de herkomst van de Romeinse cultus te verbergen door de macht over te nemen en de oorspronkelijke leringen, overtuigingen en sacramenten van de rooms-katholieke kerk te corrumperen ( Romanum Ecclesia Catholicus).

Elke bewering dat een Bulla Pontificum (pauselijke bull ) kan worden uitgegeven op linnen of papier en niet op perkament, zijnde de huid van een geofferd dier , is een opzettelijke fraude gericht op het verbergen van de ware occulte en satanische vorm die vereist is voor een ” geldige Bull “.

Bron: Article 129 – Bulla Pontificum (Papal Bull)

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega