lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Een geverifieerde duidelijke verklaring van feiten

Kennisgeving aan agent is kennisgeving aan principaal, kennisgeving aan principaal is kennisgeving aan agent

De wetten van de handel

Allen zijn gelijk voor de wet. Zie Exodus 21:23-25; Lev. 24:17-21; Deut. 1:17, 19:21; Matteüs 22:36-40; Lucas 10:17; Kol. 3:25. Juridische stelregels: Niemand staat boven de wet; Handel moet volgens de wet van de naties gemeenschappelijk zijn en niet worden omgezet in een monopolie en het privé-gewin van enkelen.

In de handel is de waarheid soeverein. Zie Exodus 20:16; Psalm 117:2; Johannes 8:32; II Kor. 13:8. Juridische stelregel: Liegen is tegen de geest ingaan.

De waarheid wordt uitgedrukt in de vorm van een beëdigde verklaring. Zie Lev. 5:4-5; Lev. 6:3-5; Lev. 19:11-13; Num. 30:2; Matteüs 5:33; Jakobus 5:12.

Een niet-weerlegde beëdigde verklaring staat als waarheid in de handel. Zie 1 Petr. 1:25; Hebreeën 6:13-15. Juridische stelregel: Wie niet ontkent, geeft toe.

Een niet-weerlegde beëdigde verklaring wordt een oordeel in de handel. Zie Hebreeën 6:16-17. Elke procedure voor de rechtbank, het tribunaal of het arbitrageforum bestaat uit een betwisting van commerciële verklaringen, waarbij de punten die aan het einde van de betwisting niet worden weerlegd, gelden als de waarheid waarop het oordeel van de wet wordt toegepast.

Wie als eerste het slagveld verlaat (reageert niet gepast op een beëdigde verklaring) verliest standaard. Zie boek Job; Matteüs 10:22. Juridische stelregel: Wie een fout niet afstoot als hij die kan bewerkstelligen.

Bouvier’s Maxims

Contra veritatem lex numquam aliquid permittit. De wet lijdt nooit iets dat in strijd is met de waarheid. 2 Co. Inst. 252. Maar soms laat het een sluitend vermoeden toe dat in strijd is met de waarheid. Zie 3 Bouv. Inst. n. 3061.

Contractus ex turpi causa, vel contra bonos mores nullus est. Een contract dat is gebaseerd op een grondslag en onwettige tegenprestatie, of tegen de goede zeden, is nietig. Hob. 167; Dig. 2, 14, 27, 4.

Culpa lata aequiparatur dolo. Een verborgen fout staat gelijk aan bedrog.

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. De bewijslast ligt bij hem die bevestigt, niet bij hem die ontkent. Dig. 22, 3, 2; Tait op Ev. 1; 1 Phil. Ev. 194; 1 Greenl. Ev. Paragraaf 74; 3 Lodewijk. R. 83; 2 Dan. Blz. 408; 4 Bouv Inst. n. 4411.

Error qui non resistitur, approbatur. Een fout waartegen niet wordt weerstand geboden, wordt goedgekeurd. Doct. & Stoet. ca. 70.

Ex dolo malo non oritur action. Uit fraude ontstaat geen actie. Cowper, 343; Bezem’s Max. 349.

Ex facto jus oritur. Het recht komt voort uit feiten; dat wil zeggen, de toepassing ervan moeten feiten zijn.

Ex tota materia emergat resolutio. De constructie of resolutie moet voortkomen uit het hele onderwerp.

Fraus est celare fraudem. Het is bedrog om een fraude te verhullen. 1 Vern. 270.

Fraus latet in generalibus. Fraude schuilt in algemene uitdrukkingen.

Idem est facere, et nolle prohibere cum possis. Het is hetzelfde om iets te doen als om het niet te verbieden wanneer je in je macht bent. 3 Co. Inst. 178.

Incerta pro nullius habentur. Dingen die onzeker zijn, worden voor niets vastgehouden. Dav. 33.

Incerta quantitas vitiat acium. Een onzekere hoeveelheid bederft de handeling. 1 Roll. R.

Invito beneficium non datur. Niemand is verplicht om tegen zijn toestemming een uitkering te accepteren. Dig. 50, 17, 69. Maar als hij het niet oneens is, wordt hij beschouwd als instemmend. Vide Assent.

Manga negligentia culpa est, magna culpa dolus est. Grove nalatigheid is een fout, grove schuld is bedrog. Graaf 50, 16, 226.

Magna culpa dolus est. Grote verwaarlozing staat gelijk aan fraude. Dig. 50, 16, 226; 2 Spears, r. 256; 1 Bouv. Inst. n. 646.

Peccatum peccato addit qui culpae quam facit patrocinium defensionis adjungit. Hij voegt het ene delict toe aan het andere, dat, wanneer hij een misdrijf pleegt, zich daarbij aansluit bij de bescherming van een verdediging. 5 Co. 49.

Quando do una et eadem re, duo onerabiles existunt, unus, pro insufficientia alterius, de integro onerabitur. Wanneer twee personen aansprakelijk zijn uit hoofde van een gezamenlijke verbintenis, moet de ander bij gebreke blijven het geheel dragen. 2 Co. Inst. 277.

Qui non libere veritatem pronunciat, proditor est verilatis. Hij, die niet vrijwillig de waarheid spreekt, is een verrader van de waarheid.

Qui non obstat quod obstare potest facere videtur. Wie niet verhindert wat hij kan, lijkt het ding te plegen. 2 Co. Inst. 146.

Qui non prohibit quod prohibere potest assentire videtur. Hij, die niet verbiedt wat hij kan verbieden, lijkt in te stemmen. 2 Inst. 305.

Qui non propulsat injuriam quando potest, infert. Hij, die een fout niet afstoot wanneer hij kan, wekt het op. Jenk. Cent. 271.

Qui tacet consentire videtur. Wie zwijgt, lijkt toe te stemmen. Jenk. Cent. 32.

Privaat & Internationaal Recht

Unidroid Principes van Internationale Commerciële Contracten

Artikel 3.8 – Fraude

Een partij kan het contract vermijden wanneer zij ertoe is gebracht het contract te sluiten door de frauduleuze vertegenwoordiging van de andere partij, met inbegrip van taalgebruik, praktijken of frauduleuze niet-openbaarmaking van omstandigheden die, volgens redelijke normen van eerlijke behandeling, de laatste partij had moeten onthullen.

Artikel 5.1.3 – Samenwerking tussen partijen

Elke partij werkt met de andere partij samen wanneer een dergelijke medewerking redelijkerwijs mag worden verwacht voor de nakoming van de verplichtingen van die partij.

Artikel 7.3.4 – Voldoende zekerheid van behoorlijke nakoming

Een partij die redelijkerwijs van mening is dat er sprake zal zijn van een fundamentele niet-nakoming door de andere partij, kan ondertussen haar prestatie achterhouden. Indien deze zekerheid niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, kan de partij die daarom verzoekt de overeenkomst opzeggen.

1 De Enige Erfgenaam Beneficiair, gevolmachtigde van volmachtgever, verklaar hierbij duidelijk en ondubbelzinnig dat ik uit de eerste hand kennis heb van de feiten en dat naar mijn beste begrip de volgende verklaringen waar, correct, volledig en niet misleidend zijn.

2 De Enige Erfgenaam Beneficiair is de Adultus Honoratus Beneficiair Enige Erfgenaam AHB een in privaat levende zelfbewust zijnde individu.

3 De Enige Erfgenaam Beneficiair is geen “burger”, “subject”, “vat” of “persoon” van geen enkel Koninkrijk en/of Staat of een ens legis kunstmatige entiteit, procedureel fantoom, juridische fictie of rechtspersoonlijkheid binnen geen enkel Koninkrijk en/of Staat.

4 Elke Staat en/of Koninkrijk is een bedrijf, een kunstmatige entiteit, dode legale fictie en een juridische fictie die in faillissement opereert.

5 Een PERSOON is een kunstmatige entiteit, dode legale fictie en een juridische fictie die opereert in faillissement.

6 DE HEER PERSOON, MENEER PERSOON, PERSOON, DE HEER MEVROUW (en/of elke afgeleide hiervan) Zijn allemaal kunstmatige entiteiten, dode legale ficties en Juridische Ficties.

7 De Enige Erfgenaam Beneficiair is op geen enkel moment aansprakelijk voor de PERSOON of enige kunstmatige entiteit, dode legale fictie en juridische fictie of enige afgeleide daarvan.

8 De Enige Erfgenaam Beneficiair is geen co-business partner met de kunstmatige entiteit, dode legale fictie en juridische fictie PERSOON of een afgeleide daarvan.

9 De Enige Erfgenaam Beneficiair is op geen enkel moment aansprakelijk voor eventuele overheidsschulden/aansprakelijkheden.

10 De Enige Erfgenaam Beneficiair is niet aansprakelijk voor of van overheidsstatuten, -regels en/of -codes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, codes van geen enkel Koninkrijk en/of Staat en statuten en/of codes van een van de politieke onderverdelingen van de respondenten.

11 Een juridische fictiemaatschappij kan zich niet in personam jurisdictie verzekeren over of tegen Enige Erfgenaam Beneficiair, een levende zelfbewuste Individu, zonder de vrijwillige verkiezing van Enige Erfgenaam Beneficiair om zich te onderwerpen.

12 Elke politieagent en / of overheids- / bedrijfsfunctionaris, agent en / of werknemer en / of (Gerechts)deurwaarder die probeert statuten tegen Enige Erfgenaam Beneficiair af te dwingen, overtreed de wet en houd zich bezig met verleiding tot slavernij.

13 Het is onwettig voor een politieagent, overheids- / bedrijfsagent, ambtenaar, (Gerechts)deurwaarder, werknemer of iets dergelijks, om de Enige Erfgenaam Beneficiair vast te houden, op te sluiten, te boeien, in bedwang te houden en/of te beperken tegen de wil van de Enige Erfgenaam Beneficiair op welk moment dan ook zonder de notariële toestemming van de Enige Erfgenaam Beneficiair.

14 Elke partij die de Enige Erfgenaam Beneficiair zou bevelen, vertegenwoordigen of overtuigen om de Enige Erfgenaam Beneficiair ten onrechte voor te stellen als een burger, vat of persoon van een Koninkrijk en/of Staat, rechtstreeks of door misleiding, zinspreuk, verkeerde benaming, verkeerde identiteit, bevel of aanklacht, echt of ingebeeld, houd zich bezig met verleiding tot slavernij.

15 De Enige Erfgenaam Beneficiair is geen lid van welke samenleving dan ook en daarom is de Enige Erfgenaam Beneficiair niet gebonden aan de statuten, regels of codes van een genootschap.

16 Het zou onwettig zijn voor de Verweerder en/of een van de agenten, functionarissen of werknemers van de Verweerder, en/of een overheids-/bedrijfsagent, functionaris, (Gerechts)deurwaarder of werknemer, om de eigendommen en/of belangen van de Enige Erfgenaam Beneficiair te verwijderen, of het gebruik door Enige Erfgenaam Beneficiair van de eigendommen en/of belangen van Enige Erfgenaam Beneficiair te beperken tegen de wil van Enige Erfgenaam Beneficiair en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Enige Erfgenaam Beneficiair.

17 Elke partij die een aansprakelijkheid tegen de Enige Erfgenaam Beneficiair heeft, is verplicht om een beëdigde verklaring van aansprakelijkheid te overleggen om een dergelijke aansprakelijkheid aan te tonen.

18 Het verzuim van de verweerder om de beëdigde punt voor punt uiterlijk tien (10) dagen na de datum van uitgifte een geverifieerd weerwoord op deze beëdigde verklaring te verstrekken of om extra tijd te vragen om hieraan te voldoen, omvat de instemming van de verweerder met en de bekentenis van alle feiten hierin, voor altijd, waarbij de genoemde bekentenis in kracht van res judicata and stare decisis is.

19 Alle woorden hierboven zijn geschreven in common english (Rules of Equity) zonder bedrog, dialect en/of misleidingen zoals Enige Erfgenaam Beneficiair ze definieert.

Vervoermiddelen van Enige Erfgenaam Beneficiair

1 De Enige Erfgenaam Beneficiair vestigt nu uw professionele aandacht op de volgende punten waarin “DIV” moet worden opgevat als “de DIV of een geassocieerd agentschap”.

2 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat wanneer een ding wordt geregistreerd, waarbij het is geregistreerd, of met wie het is geregistreerd, het vermeende eigendom van dat ding overneemt.

3 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat het in dit geval gaat om een apparaat dat wordt gebruikt ter ondersteuning van reizen, gewoonlijk een voertuig genoemd door de DIV.

4 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat een persoon die een voertuig registreert, vermeend afstand doet van het recht om het voertuig te bezitten in ruil voor een billijke titel, d.w.z. het recht, om te houden of te onderhouden of op te slaan of te gebruiken wat nu vermeend eigendom is van de DIV.

5 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat de houder zich daarbij moet houden aan de regels van de maatschappij of het bedrijf of de instantie waarbij het voertuig vermeend is geregistreerd.

6 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft dan ook begrepen dat houders geen eigenaar zijn van het vermeend “kentekenbewijs” waarin staat: “De geregistreerde houder is niet noodzakelijkerwijs de wettelijke eigenaar”.

7 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat deze essentiële informatie niet volledig en duidelijk wordt vermeld op het contract dat bekend staat als het registratiecertificaat. Om een contract geldig te laten zijn, moet het VOLLEDIGE openbaarmaking bevatten. Hieruit volgt dat, aangezien deze essentiële informatie niet duidelijk op de overeenkomst is vermeld, moet worden aangenomen dat de overeenkomst nietig is.

8 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat bij de 1e inschrijving een aantal voertuigen bekend als 1GWA725 en 1AZX282 bij de DIV vermeend zijn geregistreerd.

9 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat DIV op het moment van de registratie vermeend eigenaar is geworden van de voertuigen die bekend staan als 1GWA725 en 1AZX282.

10 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft begrepen dat toen de voertuigen in het bezit van de Enige Erfgenaam Beneficiair zelf kwam, in de overtuiging de nieuwe eigenaar te zijn, en de Enige Erfgenaam Beneficiair vermeend alleen het recht op gebruik kocht en niet het recht om vermeend eigendom van de DIV te bezitten en dat deze vitale informatie werd verborgen om aan de Enige Erfgenaam Beneficiair op het contract te worden bekendgemaakt.

Bijgevolg:

1 De Enige Erfgenaam Beneficiair verklaart hierbij kennisgeving en verklaart duidelijk, specifiek en ondubbelzinnig, dat de Enige Erfgenaam Beneficiair met respect voor de wetten en gewoonten van enig Koninkrijk en/of Staat die de Koning heeft gezworen te beschermen, aanspraak maak op wat rechtmatig, rechtvaardig en wettig van de Enige Erfgenaam Beneficiair is.

2 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft volledige wettelijke rechten, allodiale eigendom en titel van het transport dat bekend is bij de DIV als 1GWA725 en 1AZX282, in zijn bezit en het gebruik ervan vrij op wegen en snelwegen en op privéterrein, handelend met redelijke zorg en verantwoordelijkheid jegens 3e partijen zolang de Enige Erfgenaam Beneficiair niet handeld of betrokken is bij de handel. (Handel wordt gedefinieerd als het kopen en verkopen van goederen ten behoeve van de exploitant van het vervoer).

3 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft volledige wettelijke rechten, allodiale titel en volledig eigendom, (ongeacht in een foutieve interpretatie) zoals hierboven uitgedrukt.

4 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft het wettelijke recht om te reizen en elke vorm van privévervoer op wegen en snelwegen te gebruiken zonder huur, belemmering, heffing, vergunning of plicht.

5 De Enige Erfgenaam Beneficiair beweerd dat elke toestemming die door de Enige Erfgenaam Beneficiair is uitgedrukt of geïmpliceerd met betrekking tot, of met betrekking tot een statuut dat de werking van enige vorm van vervoer op wegen en snelwegen en privé-eigendom regelt, wordt ingetrokken.

6 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft het recht om referentieplaten van zijn keuze te bevestigen op zijn privévervoer die formeel bekend staan als 1GWA725 en 1AZX282, naar zijn ontwerp, kleur en stijl, en zijn gekozen referentie erin op te nemen, die elke 3e partij kan identificeren en waarnaar kan verwijzen in dergelijke gevallen van schade of letsel veroorzaakt aan, of in het geval van, letsel opgelopen door de Enige Erfgenaam Beneficiair als gevolg van een incident tijdens het bedienen van het transport.

7 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft het recht om een woord of woorden te gebruiken of te accepteren om het privévervoer te beschrijven dat eigendom is van of wordt gebruikt door de Enige Erfgenaam Beneficiair zelf of woorden die worden gebruikt om de werking van het vervoer te beschrijven, waaronder maar niet beperkt tot: voertuig, motorvoertuig, bestuurder, rijden, auto, motorfiets of enig woord met betrekking tot dat privévervoer. En dat het gebruik of de aanvaarding van die woorden op geen enkele wijze instemming impliceert om onder enig statuut te staan.

Kostenschema

1 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft zijn vergoedingsschema met betrekking tot zijn Onvervreemdbare rechten verkregen door geboorte om vrij te reizen op de wegen en snelwegen van Zijne Majesteit de Koning.

2 € 500 (vijfhonderd) EU Euro per uur of een deel daarvan, per persoon die redelijkerwijs betrokken is, voor: Eventuele overtredingen door politieagenten, overheidsprincipes of hun agenten, of deelnemers aan het rechtssysteem of als de Enige Erfgenaam Beneficiair wordt tegengehouden door een geüniformeerde of niet-geüniformeerde officier die dit doet zonder redelijke reden of verhinderd wordt om mijn wettige vreedzame recht om te reizen uit te voeren, ondervraagd, verhoord of op enigerlei wijze vastgehouden, lastiggevallen of anderszins wordt gereguleerd.

3 € 5.000 (vijfduizend) EU Euro per uur, per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als de Enige Erfgenaam Beneficiair wordt geboeid, gearresteerd, vervoerd, opgesloten of onderworpen aan een proces zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming.

4 € 20.000 (twintigduizend) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie), per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als geweld wordt gebruikt tegen de Enige Erfgenaam Beneficiair zelf of degenen die onder de zorg en bescherming van de Enige Erfgenaam Beneficiair vallen, of schade of verlies of het afnemen/aanslaan van de Enige Erfgenaam Beneficiair zijn privébezit of geleende of gehuurde privévervoer.

5 € 50.000 (vijftigduizend) EU Euro per dag als privébezit of geleende of gehuurde privé (vervoer) eigendommen van de Enige Erfgenaam Beneficiair worden afgenomen zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming en

6 € 500.000 (vijfhonderdduizend) EU Euro PER PERSOON die redelijkerwijs betrokken is, voor elk geweld tegen de Enige Erfgenaam Beneficiair, zijn familie of iemand onder zijn hoede en als de Enige Erfgenaam Beneficiair ooit gedwongen word om de gevolgen te ondergaan van wat bekend is komen te staan als een niet-dodelijk wapen zoals een Taser, zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming.

7 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft het recht om mogelijke criminele acties van politieagenten, overheidsfunctionarissen, opdrachtgevers of agenten, of deelnemers aan het rechtssysteem aan te pakken die, nadat ze van deze vordering in kennis zijn gesteld, nalaten om te betwisten of te bespreken of een wettige tegenvordering in te stellen en zich vervolgens door handelen of nalaten te bemoeien met de rechtmatige uitoefening van geclaimde eigendommen en gevestigde rechten en vrijheden.

8 De Enige Erfgenaam Beneficiair heeft het recht om eventuele tegenvordering of geschillen openbaar en in een open forum te behandelen met behulp van discussie en onderhandeling en om zowel video- als audiobewijs van die discussie en onderhandeling vast te leggen voor elk wettig doel dat de Enige Erfgenaam Beneficiair geschikt acht.

9 Alle woorden hierboven zijn geschreven in common english zonder bedrog, dialect en/of misleidingen zoals Enige Erfgenaam Beneficiair ze definieert.

By
Remko Johan [de Regt] AHB
All Rights Reserved
CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega