lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

lionlogoright

Een geverifieerde duidelijke verklaring van feiten

Kennisgeving aan agent is kennisgeving aan principaal, kennisgeving aan principaal is kennisgeving aan agent

De wetten van de handel

Allen zijn gelijk voor de wet. Zie Exodus 21:23-25; Lev. 24:17-21; Deut. 1:17, 19:21; Matteüs 22:36-40; Lucas 10:17; Kol. 3:25. Juridische stelregels: Niemand staat boven de wet; Handel moet volgens de wet van de naties gemeenschappelijk zijn en niet worden omgezet in een monopolie en het privé-gewin van enkelen.

In de handel is de waarheid soeverein. Zie Exodus 20:16; Psalm 117:2; Johannes 8:32; II Kor. 13:8. Juridische stelregel: Liegen is tegen de geest ingaan.

De waarheid wordt uitgedrukt in de vorm van een beëdigde verklaring. Zie Lev. 5:4-5; Lev. 6:3-5; Lev. 19:11-13; Num. 30:2; Matteüs 5:33; Jakobus 5:12.

Een niet-weerlegde beëdigde verklaring staat als waarheid in de handel. Zie 1 Petr. 1:25; Hebreeën 6:13-15. Juridische stelregel: Wie niet ontkent, geeft toe.

Een niet-weerlegde beëdigde verklaring wordt een oordeel in de handel. Zie Hebreeën 6:16-17. Elke procedure voor de rechtbank, het tribunaal of het arbitrageforum bestaat uit een betwisting van commerciële verklaringen, waarbij de punten die aan het einde van de betwisting niet worden weerlegd, gelden als de waarheid waarop het oordeel van de wet wordt toegepast.

Wie als eerste het slagveld verlaat (reageert niet gepast op een beëdigde verklaring) verliest standaard. Zie boek Job; Matteüs 10:22. Juridische stelregel: Wie een fout niet afstoot als hij die kan bewerkstelligen.

Bouvier’s Maxims

Contra veritatem lex numquam aliquid permittit. De wet lijdt nooit iets dat in strijd is met de waarheid. 2 Co. Inst. 252. Maar soms laat het een sluitend vermoeden toe dat in strijd is met de waarheid. Zie 3 Bouv. Inst. n. 3061.

Contractus ex turpi causa, vel contra bonos mores nullus est. Een contract dat is gebaseerd op een grondslag en onwettige tegenprestatie, of tegen de goede zeden, is nietig. Hob. 167; Dig. 2, 14, 27, 4.

Culpa lata aequiparatur dolo. Een verborgen fout staat gelijk aan bedrog.

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. De bewijslast ligt bij hem die bevestigt, niet bij hem die ontkent. Dig. 22, 3, 2; Tait op Ev. 1; 1 Phil. Ev. 194; 1 Greenl. Ev. Paragraaf 74; 3 Lodewijk. R. 83; 2 Dan. Blz. 408; 4 Bouv Inst. n. 4411.

Error qui non resistitur, approbatur. Een fout waartegen niet wordt weerstand geboden, wordt goedgekeurd. Doct. & Stoet. ca. 70.

Ex dolo malo non oritur action. Uit fraude ontstaat geen actie. Cowper, 343; Bezem’s Max. 349.

Ex facto jus oritur. Het recht komt voort uit feiten; dat wil zeggen, de toepassing ervan moeten feiten zijn.

Ex tota materia emergat resolutio. De constructie of resolutie moet voortkomen uit het hele onderwerp.

Fraus est celare fraudem. Het is bedrog om een fraude te verhullen. 1 Vern. 270.

Fraus latet in generalibus. Fraude schuilt in algemene uitdrukkingen.

Idem est facere, et nolle prohibere cum possis. Het is hetzelfde om iets te doen als om het niet te verbieden wanneer je in je macht bent. 3 Co. Inst. 178.

Incerta pro nullius habentur. Dingen die onzeker zijn, worden voor niets vastgehouden. Dav. 33.

Incerta quantitas vitiat acium. Een onzekere hoeveelheid bederft de handeling. 1 Roll. R.

Invito beneficium non datur. Niemand is verplicht om tegen zijn toestemming een uitkering te accepteren. Dig. 50, 17, 69. Maar als hij het niet oneens is, wordt hij beschouwd als instemmend. Vide Assent.

Manga negligentia culpa est, magna culpa dolus est. Grove nalatigheid is een fout, grove schuld is bedrog. Graaf 50, 16, 226.

Magna culpa dolus est. Grote verwaarlozing staat gelijk aan fraude. Dig. 50, 16, 226; 2 Spears, r. 256; 1 Bouv. Inst. n. 646.

Peccatum peccato addit qui culpae quam facit patrocinium defensionis adjungit. Hij voegt het ene delict toe aan het andere, dat, wanneer hij een misdrijf pleegt, zich daarbij aansluit bij de bescherming van een verdediging. 5 Co. 49.

Quando do una et eadem re, duo onerabiles existunt, unus, pro insufficientia alterius, de integro onerabitur. Wanneer twee personen aansprakelijk zijn uit hoofde van een gezamenlijke verbintenis, moet de ander bij gebreke blijven het geheel dragen. 2 Co. Inst. 277.

Qui non libere veritatem pronunciat, proditor est verilatis. Hij, die niet vrijwillig de waarheid spreekt, is een verrader van de waarheid.

Qui non obstat quod obstare potest facere videtur. Wie niet verhindert wat hij kan, lijkt het ding te plegen. 2 Co. Inst. 146.

Qui non prohibit quod prohibere potest assentire videtur. Hij, die niet verbiedt wat hij kan verbieden, lijkt in te stemmen. 2 Inst. 305.

Qui non propulsat injuriam quando potest, infert. Hij, die een fout niet afstoot wanneer hij kan, wekt het op. Jenk. Cent. 271.

Qui tacet consentire videtur. Wie zwijgt, lijkt toe te stemmen. Jenk. Cent. 32.

Privaat & Internationaal Recht

Unidroid Principes van Internationale Commerciële Contracten

Artikel 3.8 – Fraude

Een partij kan het contract vermijden wanneer zij ertoe is gebracht het contract te sluiten door de frauduleuze vertegenwoordiging van de andere partij, met inbegrip van taalgebruik, praktijken of frauduleuze niet-openbaarmaking van omstandigheden die, volgens redelijke normen van eerlijke behandeling, de laatste partij had moeten onthullen.

Artikel 5.1.3 – Samenwerking tussen partijen

Elke partij werkt met de andere partij samen wanneer een dergelijke medewerking redelijkerwijs mag worden verwacht voor de nakoming van de verplichtingen van die partij.

Artikel 7.3.4 – Voldoende zekerheid van behoorlijke nakoming

Een partij die redelijkerwijs van mening is dat er sprake zal zijn van een fundamentele niet-nakoming door de andere partij, kan ondertussen haar prestatie achterhouden. Indien deze zekerheid niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, kan de partij die daarom verzoekt de overeenkomst opzeggen.

Ik™, gemachtigde vertegenwoordiger voor mij©, verklaar hierbij duidelijk en ondubbelzinnig dat ik uit de eerste hand kennis heb van de feiten en dat naar mijn beste begrip de volgende verklaringen waar, correct, volledig en niet misleidend zijn.

De Affiant is de Adultus Honoratus Beneficiair Enige Erfgenaam AHB een in privaat levende zelfbewust zijnde individu.

De Affiant is geen “burger”, “subject”, “vat” of “persoon” van geen enkel Koninkrijk en/of Staat of een ens legis kunstmatige entiteit, procedureel fantoom, juridische fictie of rechtspersoonlijkheid binnen geen enkel Koninkrijk en/of Staat.

Het Koninkrijk België is een bedrijf, een kunstmatige entiteit en een juridische fictie die in faillissement opereert.

Een STROMAN is een kunstmatige entiteit en een juridische fictie die opereert in faillissement.

DE HEER STROMAN, MENEER STROMAN, STRAWMAN, DE HEER ME EN IK (of een afgeleide hiervan) Zijn allemaal kunstmatige entiteiten en Juridische Ficties.

De Affiant is op geen enkel moment aansprakelijk voor de STROMAN of enige kunstmatige afgeleide daarvan.

De Affiant is geen co-business partner met de kunstmatige entiteit en juridische fictie STROMAN of een afgeleide daarvan.

De Affiant is op geen enkel moment aansprakelijk voor eventuele overheidsschulden/aansprakelijkheden.

De Affiant is niet aansprakelijk voor of van overheidsstatuten, -regels en/of -codes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, codes van geen enkel Koninkrijk en/of Staat en statuten en/of codes van een van de politieke onderverdelingen van de respondenten.

Een juridische fictiemaatschappij kan zich niet in personam jurisdictie verzekeren over of tegen Affiant, een levende zelfbewuste Individu, zonder de vrijwillige verkiezing van Affiant om zich te onderwerpen.

Elke politieagent en / of overheids- / bedrijfsfunctionaris, agent en / of werknemer die probeert statuten tegen Affiant af te dwingen, overtreed de wet en houd zich bezig met verleiding tot slavernij.

Het is onwettig voor een politieagent, overheids- / bedrijfsagent, ambtenaar, werknemer of iets dergelijks, om de Affiant vast te houden, op te sluiten, te boeien, in bedwang te houden en/of te beperken tegen de wil van de Affiant op welk moment dan ook zonder de notariële toestemming van de Affiant.

Elke partij die de Affiant zou bevelen, vertegenwoordigen of overtuigen om de Affiant ten onrechte voor te stellen als een burger, vat of persoon van een Koninkrijk en/of Staat, rechtstreeks of door misleiding, zinspreuk, verkeerde benaming, verkeerde identiteit, bevel of aanklacht, echt of ingebeeld, houd zich bezig met verleiding tot slavernij.

De Affiant is geen lid van welke samenleving dan ook en daarom is de Affiant niet gebonden aan de statuten, regels of codes van een genootschap.

Het zou onwettig zijn voor de Verweerder en/of een van de agenten, functionarissen of werknemers van de Verweerder, en/of een overheids-/bedrijfsagent, functionaris of werknemer, om de eigendommen en/of belangen van de Affiant te verwijderen, of het gebruik door Affiant van de eigendommen en/of belangen van Affiant te beperken tegen de wil van Affiant en zonder de uitdrukkelijke toestemming van Affiant.

Elke partij die een aansprakelijkheid tegen de Affiant hebt, is verplicht om een beëdigde verklaring van aansprakelijkheid te overleggen om een dergelijke aansprakelijkheid aan te tonen.

Het verzuim van de verweerder om de beëdigde punt voor punt uiterlijk tien (10) dagen na de datum van uitgifte een geverifieerd weerwoord op deze beëdigde verklaring te verstrekken of om extra tijd te vragen om hieraan te voldoen, omvat de instemming van de verweerder met en de bekentenis van alle feiten hierin, voor altijd, waarbij de genoemde bekentenis in kracht van res judicata and stare decisis is.

Alle woorden hierin zijn zoals Affiant ze definieert.

De Affiant vestig nu uw professionele aandacht op de volgende punten waarin “DIV” moet worden opgevat als “de DIV of een geassocieerd agentschap”.

De Affiant heeft begrepen dat wanneer een ding wordt geregistreerd, waarbij het is geregistreerd, of met wie het is geregistreerd, het eigendom van dat ding overneemt.

De Affiant heeft begrepen dat het in dit geval gaat om een apparaat dat wordt gebruikt ter ondersteuning van reizen, gewoonlijk een voertuig genoemd door de DIV.

De Affiant heeft begrepen dat een persoon die een voertuig registreert, afstand doet van het recht om het voertuig te bezitten in ruil voor een billijke titel, d.w.z. het recht, om te houden of te onderhouden of op te slaan of te gebruiken wat nu in feite eigendom is van de DIV.

De Affiant heeft begrepen dat de houder zich daarbij moet houden aan de regels van de maatschappij of het bedrijf of de instantie waarbij het voertuig is geregistreerd.

De Affiant heeft dan ook begrepen dat houders geen eigenaar zijn van het kentekenbewijs waarin staat: “De geregistreerde houder is niet noodzakelijkerwijs de wettelijke eigenaar”.

De Affiant heeft begrepen dat deze essentiële informatie niet volledig en duidelijk wordt vermeld op het contract dat bekend staat als het registratiecertificaat. Om een contract geldig te laten zijn, moet het VOLLEDIGE openbaarmaking bevatten. Hieruit volgt dat, aangezien deze essentiële informatie niet duidelijk op de overeenkomst is vermeld, moet worden aangenomen dat de overeenkomst nietig is.

De Affiant heeft begrepen dat bij de 1e inschrijving een aantal voertuigen bekend als 1GWA725, 1SUZ874 en 1AZX282 bij de DIV zijn geregistreerd.

De Affiant heeft begrepen dat DIV op het moment van de registratie eigenaar is geworden van de voertuigen die bekend staan als 1GWA725, 1SUZ874 en 1AZX282.

De Affiant heeft begrepen dat toen de voertuigen in het bezit van de Affiant zelf kwam, in de overtuiging de nieuwe eigenaar te zijn, en de affiant in feite alleen het recht op gebruik kocht en niet het recht om eigendom van de DIV te bezitten en dat deze vitale informatie werd verborgen om aan de affiant op het contract te worden bekendgemaakt.

Bijgevolg:

De affiant verklaart hierbij kennisgeving en verklaart duidelijk, specifiek en ondubbelzinnig, dat de affiant met respect voor de wetten en gewoonten van België, die Zijne Majesteit Koning Filip van België heeft gezworen te beschermen, aanspraak maak op wat rechtmatig, rechtvaardig en wettig van de affiant is.

De affiant heeft volledige wettelijke rechten, allodiale eigendom en eigendom van het transport dat bekend is bij de DIV als 1GWA725, 1SUZ874 en 1AZX282, in mijn bezit en het gebruik ervan vrij op wegen en snelwegen en op privéterrein, handelend met redelijke zorg en verantwoordelijkheid jegens 3e partijen zolang de affiant niet handeld of betrokken is bij de handel. (Handel wordt gedefinieerd als het kopen en verkopen van goederen ten behoeve van de exploitant van het vervoer).

De affiant heeft volledige wettelijke rechten, allodiale titel en volledig eigendom, (ongeacht in een foutieve interpretatie) zoals hierboven uitgedrukt.

De affiant heeft het wettelijke recht om te reizen en elke vorm van privévervoer op wegen en snelwegen te gebruiken zonder huur, belemmering, heffing, vergunning of plicht.

De affiant beweerd dat elke toestemming die door de affiant is uitgedrukt of geïmpliceerd met betrekking tot, of met betrekking tot een statuut dat de werking van enige vorm van vervoer op wegen en snelwegen en privé-eigendom regelt, wordt ingetrokken.

De affiant heeft het recht om referentieplaten van zijn keuze te bevestigen op zijn privévervoer die formeel bekend staan als 1GWA725, 1SUZ874 en 1AZX282, naar mijn ontwerp, kleur en stijl, en mijn gekozen referentie op te nemen, die elke 3e partij kan identificeren en waarnaar kan verwijzen in dergelijke gevallen van schade of letsel veroorzaakt aan, of in het geval van, letsel opgelopen door de affiant als gevolg van een incident tijdens het bedienen van het transport.

De affiant heeft het recht om een woord of woorden te gebruiken of te accepteren om het privévervoer te beschrijven dat eigendom is van of wordt gebruikt door de affiant zelf of woorden die worden gebruikt om de werking van het vervoer te beschrijven, waaronder maar niet beperkt tot: voertuig, motorvoertuig, bestuurder, rijden, auto, motorfiets of enig woord met betrekking tot dat privévervoer. En dat het gebruik of de aanvaarding van die woorden op geen enkele wijze instemming impliceert om onder enig statuut te staan.

Kostenschema

De affiant heeft zijn vergoedingsschema met betrekking tot zijn Onvervreemdbare rechten verkregen door geboorte om vrij te reizen op de wegen en snelwegen van Zijne Majesteit de Koning.

€ 500 (vijfhonderd) EU Euro per uur of een deel daarvan, per persoon die redelijkerwijs betrokken is, voor: Eventuele overtredingen door politieagenten, overheidsprincipes of hun agenten, of deelnemers aan het rechtssysteem of als de affiant wordt tegengehouden door een geüniformeerde of niet-geüniformeerde officier die dit doet zonder redelijke reden of verhinderd wordt om mijn wettige vreedzame recht om te reizen uit te voeren, ondervraagd, verhoord of op enigerlei wijze vastgehouden, lastiggevallen of anderszins wordt gereguleerd.

€ 5.000 (vijfduizend) EU Euro per uur, per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als de affiant wordt geboeid, gearresteerd, vervoerd, opgesloten of onderworpen aan een proces zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming.

€ 20.000 (twintigduizend) EU Euro (naast eventuele toegekende compensatie), per persoon die redelijkerwijs betrokken is: Als geweld wordt gebruikt tegen de affiant zelf of degenen die onder de zorg en bescherming van de affiant vallen, of schade of verlies of het afnemen/aanslaan van de affiant zijn privébezit of geleende of gehuurde privévervoer.

€ 50.000 (vijftigduizend) EU Euro per dag als privébezit of geleende of gehuurde privé (vervoer) eigendommen van de affiant worden afgenomen zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming en

€ 500.000 (vijfhonderdduizend) EU Euro PER PERSOON die redelijkerwijs betrokken is, voor elk geweld tegen de affiant, zijn familie of iemand onder zijn hoede en als de affiant ooit gedwongen word om de gevolgen te ondergaan van wat bekend is komen te staan als een niet-dodelijk wapen zoals een Taser, zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke en notariële toestemming.

De affiant heeft het recht om een behoorlijke rechtbank de jure bijeen te roepen om mogelijke criminele acties van politieagenten, overheidsfunctionarissen, opdrachtgevers of agenten, of deelnemers aan het rechtssysteem aan te pakken die, nadat ze van deze vordering in kennis zijn gesteld, nalaten om te betwisten of te bespreken of een wettige tegenvordering in te stellen en zich vervolgens door handelen of nalaten te bemoeien met de rechtmatige uitoefening van geclaimde eigendommen en gevestigde rechten en vrijheden.

De affiant heeft het recht om eventuele tegenvordering of geschillen openbaar en in een open forum te behandelen met behulp van discussie en onderhandeling en om zowel video- als audiobewijs van die discussie en onderhandeling vast te leggen voor elk wettig doel dat de affiant geschikt acht.

By
Remko Johan [de Regt] AHB
All Rights Reserved
CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega