lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Laat degenen die ogen hebben, de waarheid zien; Laat degenen die oren hebben, de waarheid horen van dit allerheiligste geschrift voor alle mannen, vrouwen en kinderen, zoals getuigd door het Goddelijke en alle geesten:

1. ALLEN hebben het recht om gehoord te worden, of we het nu wel of niet eens zijn met de geuite ideeën; en

2. Op grond van ons absolute onveranderlijke recht op vrije wil, kunnen we onze eigen acties kiezen en wat we wel of niet geloven; en

3. ALLEN bezitten het recht over hun eigen gedachten en meningen, aangezien niemand met recht aanspraak kan maken op het eigendom van uw eigen geest, behalve uzelf; en

4. Je geest is de algemene uitvoerder en soevereine autoriteit over je eigen lichaam en daarom kan geen enkele kracht rechtmatig aanspraak maken op bezit van je vlees, tenzij je geest zich overgeeft en toestaat dat het zo is; en

5. Geen enkele persoon, bedrijf of groep mag het eigendom claimen van de cellen van uw lichaam of de genetische code die het leven vormt en wie en wat we zijn; en

6. ALLEN bezitten het recht en het vermogen van de rede, door het bestaan van hun geweten, soms toegeschreven aan het bestaan van een “ziel” die het mogelijk maakt te kiezen tussen wat als “goed en kwaad” wordt beschouwd; en

7. Zelfs als we bij gelegenheid onze soevereiniteit hebben opgegeven, kan geen enkele kracht, noch persoon, noch wezen echt eigenaar zijn van onze ziel, geest of vlees, net zoals geen bedrijf, samenleving of persoon aanspraak kan maken op eigendom van het land, het water of de lucht; en

8. We zijn allemaal slechts huurders op deze prachtige planeet die het leven in stand houdt. Niemand bezit een bloedrecht, geboorterecht, ouder recht of goddelijk eigendomsrecht of heerschappij over een ander; en

9. Niemand mag beweren superieur te zijn of anderen inferieur te zijn op basis van de kleur van zijn huid, of de aard van zijn geboorte of religie; en

10. Hoewel er momenten kunnen zijn dat we gedwongen of misleid worden om dingen te zeggen of te doen die tegen onze natuur ingaan, tenzij we onder dwang staan, ben je verantwoordelijk voor je eigen acties en keuzes; en

11. Inderdaad, er zijn sommigen die ons proberen te misleiden tot vals geloof en valse hoop, alleen om te ontdekken dat zo’n vertrouwen van ons wordt weggerukt wanneer we met de waarheid worden geconfronteerd; en

12. Er zijn er nog veel meer die ons proberen te beheersen door middel van ideeën die door anderen zijn gecreëerd, ons aanmoedigen om te geloven en soms te vrezen; en

13. Wat uw overtuigingen ook zijn, wat uw angsten ook zijn, laat ze het recht niet vertroebelen om deze woorden eerst volledig te horen, voordat ze worden geoordeeld; en

14. Laat daarom deze waarheden worden gepost, opgemerkt, opgetekend en gepubliceerd. Zo kunnen allen lezen en zo mogen allen die verkiezen te lezen, weten; en

15. Laat geen man of vrouw dit heilige Schrift bekladden, verontreinigen, verwijderen of vernietigen, opdat zij niet worden geoordeeld door allen met inbegrip van hun ouders, verwanten en voorouders, vroegere leiders, leraren en helden in wier naam dit instrument wordt afgekondigd; en

16. Laten we dan om te beginnen bedenken dat, hoe complex of uitdagend ons leven of onze wereld ook is, veel van wat we zien, niets meer is dan een complex mozaïek van ideeën; en

17. Sommige ideeën worden door de meesten als essentieel beschouwd voor onze overleving, zoals geld, technologie en het concept (idee) van geloof zelf; en

18. Andere ideeën, zoals waarom we slechts een handvol voedselgewassen kiezen uit de duizenden eetbare planten in de wereld, zijn minder weloverwogen ideeën; en

19. Hoewel we vrij zijn om onze keuzes en meningen te vormen, is het een absoluut feit dat de meeste ideeën die we kiezen te geloven, door iemand anders worden gecreëerd en vervolgens door ons worden overgenomen, met weinig verandering of onderzoek naar het idee; en

20. Woorden zijn symbolische ideeën waaraan andere ideeën van betekenis hebben gehecht, soms vele honderden of duizenden jaren geleden. Toch vertrouwen we erop dat betekenissen waar zijn en kiezen we ervoor om te geloven; en

21. Verhalen zoals geschiedenis zijn ideeën geschreven door anderen die we verkiezen te geloven over ideeën over bepaalde gebeurtenissen die verondersteld worden te hebben plaatsgevonden, soms vele duizenden jaren voordat we werden geboren. Toch vertrouwen we erop dat de verhaalideeën waar zijn en kiezen we ervoor om te geloven; en

22. Religie zelf is een opeenstapeling van ideeën, waarvan sommige beweerd worden rechtstreeks uit Goddelijke bron te komen en goddelijke gebeurtenissen te claimen, geschreven in verhalen die “geschriften” worden genoemd, vaak geschreven van horen zeggen en niet uit de eerste hand. Toch vertrouwen we erop dat de religieuze ideeën waar zijn en kiezen we ervoor om te geloven;en

23. Inderdaad, zovelen van ons vertrouwen en geloven de religieuze en historische verhalen die ons worden verkocht door bepaalde families en eigenaren die het meeste eigendom van de wereld als het hunne claimen, dat we geloven dat bepaalde mensen de “heersers van de wereld” zijn als de één procent, terwijl de rest van ons als slaven leeft als de negenennegentig procent; en

24. Maar verre van dat sommige aangenomen ideeën neutraal en onschadelijk zijn, zijn sommige ideeën zoals “Goddelijk recht om te regeren” uiterst gevaarlijk en hebben ze de kracht om onze perceptie van niet alleen de wereld om ons heen te veranderen, maar ook onze familie en wie we denken dat we zijn; en

25. De gevaarlijkste ideeën zijn die ideeën die ons promoten en overtuigen om te geloven dat we minder zijn, dat we zwak zijn, dat we onwaardig zijn, dat we op de een of andere manier moeten accepteren dat we nooit meer dan een slaaf zullen zijn; en

26. Dit is in feite wat de wereld houdt zoals hij is – omdat er bepaalde families van mensen zijn die aanspraak maken op anderen voor hun absolute loyaliteit op basis van het feit dat ze unieke bloedrechten van heerschappij bezitten, unieke historische rechten of machten bezitten en daarom zonder twijfel moeten worden gehoorzaamd; en

27. Dus wat is in wezen een idee en hoe kunnen we onderscheid maken tussen gezonde ideeën die ons helpen en valse ideeën zoals “Goddelijk recht om te regeren” die ons gevangen hebben gezet, ons hebben geremd of bedrogen; en

28. In wezen hoeft een idee niet ingewikkeld te zijn om de moeite waard te zijn, om tot leven te komen en te bestaan; en

29. Het loutere bestaan van een idee is voldoende om zichzelf te valideren. Of het waar of onwaar is, is relatief ten opzichte van andere ideeën; en

30. Een van de eenvoudigste en krachtigste ideeën is dat de betekenis van idee gelijk is aan Uniek Collectief Bewustzijn en vice versa; en

31. Met Uniek Collectief Bewustzijn (“UCB”) bedoelen we een idee dat zowel uniek is als deel uitmaakt van het bredere universum van “ideeën” of “bewustzijn” waarin we bestaan; en

32. De naam van een idee is dus voldoende bewijs van het bestaan ervan in een of andere vorm. De geclaimde voltooiing en volledigheid van een idee is relatief ten opzichte van andere normen; en

33. Zelfs de verwerping van de geldigheid van een idee vereist de naam en dus het bestaan ervan. Daarom kan alleen van ideeën die niet kunnen worden benoemd of beschreven, worden gezegd dat ze niet bestaan; en

34. Bijvoorbeeld, of iemand al dan niet gelooft in het bestaan van de Goddelijke Schepper is niet van belang voor het feit dat het idee van het bestaan van de Goddelijke Schepper bestaat; en

35. Het bestaan is in wezen een waarnemer en een object dat wordt waargenomen en daarom wordt benoemd. Zonder de waarnemer en het waargenomene kan er geen bestaan zijn; en

36. Het bestaan van het heelal hangt af van zowel regels als materie. Materie zonder regels kan niet bestaan in de Universele werkelijkheid. Daarom kunnen regels zonder materie in werkelijkheid niet bestaan; en

37. Regels zonder materie kunnen alleen als idee bestaan. Daarom kunnen we zeggen dat regels gelijk zijn aan Uniek Collectief Bewustzijn (UCB) zonder Vorm; en

38. Materie is equivalent aan het idee van vorm in dimensie. Daarom kunnen we zeggen dat Materie gelijk is aan Uniek Collectief Bewustzijn (UCB) binnen Vorm; en

39. Het enige voorbeeld van het creëren van dimensies in het Universum is een Droom; en

40. Het enige voorbeeld van een systeem waarbij regels in theorie bestaan en vervolgens regels en materie in werkelijkheid bestaan, is een droom; en

41. Daarom is het Bestaan gelijk aan de droom van Uniek Collectief Bewustzijn (UCB) in vorm (Materie) volgens sommige Regels (“DIA”). Vandaar dat we het heelal ‘UCADIA’ kunnen noemen; en

42. Daarom is de Goddelijke Schepper equivalent aan het idee van Uniek Collectief Bewustzijn en UCADIA. Zoals we zojuist hebben bewezen, is het bestaan zelf afhankelijk van het bestaan van de Goddelijke Schepper; en

43. Daarom weerleggen Wij elke kerkelijke bewering dat het bestaan van het Goddelijke afhankelijk is van het geloof en het geloof alleen. We verwerpen de valse en ingewikkelde argumenten van de wetenschap die protesteren dat het Goddelijke niet bestaat, ter ondersteuning van de behoeften van hun religieuze beschermheren; en

44. In plaats daarvan vertrouwen we op de wijsheid van Uniek Collectief Bewustzijn en het bewijs dat elk levend wezen het bewijs is van het bestaan van het Goddelijke, elke man en vrouw en kind is het bewijs van het bestaan van het Goddelijke en niet langer zal vals geloof noch angst ons collectieve lot bepalen.

45. Dus als we spreken over de Goddelijke Schepper bedoelen we de totale verzameling van betekenis en definitie van alle objecten, materie, regels, leven, gedachte, universum en geest, ook bekend als het Absolute, het AL, het IS, het Unieke Collectieve Bewustzijn, UCADIA en andere historische namen wanneer ze worden gebruikt om de grootste van alle mogelijkheden te beschrijven; en

46. Omdat het Goddelijke de verzameling van alle verzamelingen betekent, is er niets groters. Daarom is al het andere minder, inclusief maar niet beperkt tot het idee van “Wet”; en

47. Een wet is een regel, afgeleid van goddelijke instructie, wetenschappelijke ontdekking, overeenkomst, gewoonte of praktijken in de loop van de tijd die bepaalde handelingen oplegt of verbiedt; en

48. Een canon betekent “regel, staaf, norm, stelregel, maat of standaard”. Daarom, wanneer het canonieke recht in overeenstemming is met de Goddelijke Wet, kan het worden beschouwd als de hoogste standaard wet en de “Rule of Law” en

49. De hoogste wet van alle wetten is daarom de Goddelijke Wet, dan de Natuurwet, dan de Cognitieve Wet, dan de Positieve Wet; en

50. De Goddelijke Wet is de wet die het Goddelijke definieert en duidelijk de geest, het verstand, het doel en de instructie van het Goddelijke aantoont, inclusief de werking van de wil van het Goddelijke door het bestaan. Daarom kan men zeggen dat alle geldige wetten zijn afgeleid van de goddelijke wet; en

51. De hoogste en meest aanvaarde Gulden Regel van alle Goddelijke Wet is dat “allen gelijk zijn onder de wet en onderworpen aan de wet”. Elke wet die probeert dit feit op te heffen, is ab initio nietig en is geen geldige wet; en

52. De natuurwet is de wet die de werking van de wil van het goddelijke definieert door zijn bestaan in de vorm van materie en fysieke regels. Natuurwetten definiëren de werking en het bestaan van het fysieke universum, van alle geldige positieve wetten kan worden gezegd dat ze zijn afgeleid van de natuurwet; en

53. Cognitieve Wet is het geheel van wetten die de speciale eigenschappen definiëren die bepaalde leven van een hogere orde bezit, zoals geest, ideeën, kennis, herkenning en zelfbewustzijn, gecreëerd door de gelijktijdige toepassing van zowel de Goddelijke Wet als de Natuurwet; en

54. Positieve wetten zijn de wetten die door mannen en vrouwen worden uitgevaardigd door middel van de juiste autoriteit voor het bestuur van een samenleving. De positieve wet verwijst uiteindelijk naar fysieke objecten en levende wezens; Van alle geldige positieve wetten kan worden gezegd dat ze zijn afgeleid van de natuurwet en de cognitieve wet; en

55. Een positieve wet kan een cognitieve wet of natuurwet niet opheffen, opschorten, usurperen of wijzigen. Evenmin is het mogelijk voor een Cognitieve Wet of Natuurwet om een Goddelijke Wet op te heffen, op te schorten, zich toe te eigenen of te veranderen.

56. Daarom is het niet de wil van de mens om te beslissen wanneer God spreekt. Het is niet aan het gezag van de kerk dat de Heer zich onderwerpt, maar aan de kerk die zich aan God onderwerpt; en

57. Hoe groot het gezag van een persoon ook is, het kan niet groter zijn dan de Goddelijke Schepper; en

58. Hoe oud een geschrift of geloof ook is, het kan niet ouder zijn dan de Schepper van het universum; en

59. Hoe vast een geloofsleer ook is, zij kan geen stand houden als zij in strijd is met de wetten van het Goddelijke; en

60. Alle woorden die ooit zijn geschreven en gesproken ter verdediging van leer en wet, kunnen geen stand houden als ze tegen deze waarheden zijn; en

61. Inderdaad, het fundament van alle beschaafde rechtsstaten, met inbegrip van alle West Romeinse wetten, begint met de erkenning dat de hoogste wet afkomstig is van de Goddelijke Schepper van alle dingen in het Universum, uitgedrukt door de wetten van het Universum en vervolgens door de rede en de geest van de mens om Positieve Wetten te maken; en

62. De betekenis en het wezen van het begrip “ambt” is ontleend aan de kerkelijke en ceremoniële plicht (officium) en dienst in het bezit van een afgebakende ruimte zoals een kapel, tempel, altaar of heiligdom; en

63. In erkenning van het feit dat de legitimiteit van het ambt ligt in de erkenning van de suprematie van de Goddelijke Wet over het Positieve Recht, wordt de inhuldiging van mensen in het ambt gewoonlijk geschapen op basis van een heilige en kerkelijke eed aan een hogere geestelijke macht; en

64. Daarom zijn alle geldige officiële posities van alle legitieme regeringen van alle samenlevingen op planeet Aarde afhankelijk van de erkentelijkheid en erkenning dat de hoogste wet komt van de Goddelijke Schepper van alle dingen in het Universum; en

65. De betekenis en het doel van het woord “gezag” is afgeleid van het scheppen van instrumenten en uitspraken van de wet (auteur) in overeenstemming met kerkelijke rituelen, ceremonies of eigendommen (ritus); en

66. Daarom hangt alle legitieme autoriteit van alle functionarissen van alle geldige regeringen van alle samenlevingen op planeet Aarde af van de erkentelijkheid en erkenning dat alle autoriteit uiteindelijk is afgeleid van de hoogste autoriteit die de Goddelijke Schepper is van alle dingen in het Universum; en

67. Zelfs het financiële systeem van de huidige wereld is gebaseerd op het bestaan van de Schatkamer van de Ene Hemel en het voortbestaan van Aflaten zoals gecreëerd door de Romeinse cultus, ook bekend als het door de Venetiaans-Magyaren gecontroleerde Vaticaan aan het einde van de 13e eeuw; en

68. Het bestaan van alle samenlevingen en het idee van de rechtsstaat op de hele planeet Aarde is dus afhankelijk van het idee van het bestaan van de Goddelijke Schepper, ook bekend als het Unieke Collectieve Bewustzijn (UCB); en

69. Aangezien het gezag en de legitimiteit van een ambt worden ontleend aan het kerkelijk gezag, is het gehoorzamen aan de rechtsstaat niet slechts een plicht, maar noodzakelijk voor de rechtmatige werking van elke handeling. Dit komt omdat er geen geestelijke kracht door de natuurwet en de positieve wet van deze wereld kan stromen, als de heilige regels die zo’n wet vaststellen, vrijwillig worden overtreden; en

70. Het is de reden waarom de zogenoemde fiduciaire wetten op grond van de oorspronkelijke wetten van vertrouwen tussen de trustgever en de trustee een dergelijke zorgvuldigheid vereisen. Het is ook de reden waarom de wetten tussen de trustee en de begunstigde, oorspronkelijk bekend als de Laws of Equity, even streng zijn; en

71. Hoewel het contracten- en bestuursrecht in de afgelopen tweehonderd jaar opzettelijk de zekerheid van verplichtingen van executeurs en trustees die in het ambt zijn benoemd, heeft aangetast, blijft het een onveranderlijke waarheid dat het bekleden van een ambt zowel de hoogste eer als de plicht van dienst blijft; en

72. Wanneer een man of vrouw zich aan het ambt probeert vast te klampen en toch hun verplichtingen en plichten ontkent, excommuniceren ze zichzelf automatisch van elk geestelijk gezag, waardoor dergelijke daden slechts afdwingbaar worden door onwetendheid, geweld of angst; en

73. Wanneer een man of vrouw zich probeert vast te klampen aan het ambt door het gebruik van onwetendheid, geweld en angst, waarbij hij zijn afhankelijkheid van legitimiteit van de Goddelijke Schepper en de Goddelijke Wet ontkent, dan kan geen enkele handeling of decreet als wettig worden beschouwd en kan hun ambtstermijn alleen standhouden zolang hun macht standhoudt; en

74. In sommige gevallen duurt een tiranniek systeem slechts enkele jaren. In andere voorbeelden kan een systeem van tirannie honderden jaren overleven voordat het uiteindelijk wordt uitgeroeid. De drie tijdperken van de cultus van het Mithraïsme, de cultus van de Menes van Tarsus en de landpiratenfamilies van de Khazaarse clans zijn drie van zulke groepen; en

75. Mithraïsme is een oude cultus en theologie die werd geboren in de 6e eeuw v.Chr onder het bewind van Darius van Perzië door de opzettelijke corruptie van het zoroastrisme en het doordrenken van de overtuigingen van het meneshisme en het satanisme van de verbannen Yahudi (Israëlieten). Het is de eerste cultus in de geschiedenis die twee culten in één is: een innerlijke geheimzinnige cultus en een uiterlijke algemene cultus. Het is ook de eerste cultus die volledig is vernieuwd in drie afzonderlijke incarnaties (tijdperken); en

76. Het eerste tijdperk en de variant van het Mithraïsme is het “orthodoxe Mithraïsme” van de 6e eeuw v.Chr. Tot de 1e eeuw n.Chr. Het tweede tijdperk en de tweede variant is het “Apocalyptische Mithraïsme” dat ontstond in de 1e eeuw CE en uitstierf in de 4e eeuw CE. Het derde tijdperk en de derde variant is het gereformeerde Mithraïsme, dat voortkwam uit de 11e eeuw CE en nog steeds de vorm heeft van de Romeinse cultus van het Romanisme, ook bekend als het Vaticanisme; en

77. In de eerste variant van het Mithraïsme als Orthodox Mithraïsme, wordt Mithra geboren uit het zaad van Adona Elohim (Elohim) de Zonnegod en “Heer God” en Ashtarot (Ashtart) de “Maagdelijke Koningin van de Hemel” zijnde de Funderingssteen (Rots) bij de fundering van de voorheen verwoeste tempel van Jeruzalem. Mithra leefde vervolgens zijn eerste jaren in de grot in de rots, nu ook bekend als de bron van zielen; en

78. Aangezien het Yahudi (Israëlieten) rechtssysteem zijn wortels eerde die teruggaan tot de neolithische mondelinge “Hulstwet” of Cuilliaéaanse wet uit 1070 vGT, werd het gebruik van het schrift beschouwd als een gruwel voor Jah (weh), ook bekend als G’d. Daarom werd de schepping van de Mithraïsche wet door Yahudi-priesters in Babylon beschouwd als een grote ketterij tegen G’D. Tegen de 4e eeuw vGT gebruikten de Yahudi-diaspora echter Grieks en Aramees in het noorden, Latijn in het westen en Perzisch in het zuiden en oosten; en

79. Mithra werd afwisselend het “Lam van God”, de “eniggeboren Zoon van God”, de “Verlosser” (Christus), de “goede herder” en de “weg, de waarheid en het licht” genoemd. Er werd gezegd dat hij werd geboren op de winterzonnewende rond 25 december en stierf als een bloedoffer om “de wereld van zonde te reinigen” op de lente-equinox rond 23 maart; en

80. Samen met zijn vader en moeder vormde Mithra een heilige en onverbrekelijke Drie-eenheid, waarbij Mithra gerechtigheid, waarheid en loyaliteit vertegenwoordigde. Mithra is dus de god van eden en plichtstrouw. Wanneer iemand dus tot het Mithraïsme werd gedoopt, zwoeren hij zijn absolute, onsterfelijke, onvoorwaardelijke trouw aan Mithra en zijn vertegenwoordiger, de Koning en de Hogepriesters; en

81. Als een cultus van meneshisme en satanisme nam het Mithraïsme veel van hun belangrijkste thema’s op, met name de fundamentele en essentiële praktijk van bloedoffers, boetedoening, voortdurende rituele offers en kannibalisme in directe tegenspraak met het zoroastrisme en het Yahudisme. Als een innerlijke cultus en een uiterlijke cultus, elk van de belangrijkste sacramenten van het Mithraïsme had twee vormen: superieure en gewone; en

82. Voor het heilig Orthodox Ordinair Mithraïsch Sacrament van het Doopsel trok een ingewijde een wit gewaad aan, een doornenkroon en liep in een processie naar de tempel, waar ze werden uitgekleed, in een kuil geplaatst waarboven dieren zoals jonge kalveren en lammeren werden geslacht op een geperforeerd platform boven hen met het bloed dat erop stroomde, aldus “wedergeboren” worden met hun “zonden weggewassen door het bloed van het Lam”. Voor het heilige orthodoxe overste Mithraïsche ritueel van de doop werd de ingewijde meestal in een stenen sarcofaag geplaatst en in plaats van een lam werd een mensenkind ritueel geslacht op een altaar boven hen; en

83. Voor het heilige orthodoxe gewone Mithraïsche sacrament van de eucharistie zou een lid vieren door ongezuurd brood en wijn te consumeren in het gesimuleerde kannibalisme van het lichaam en bloed van Mithra voor hun redding. Zo getuigen de heiligste woorden van de Eucharistie van Mithra: “Wie niet van mijn lichaam eet en niet van mijn bloed drinkt, zodat hij één wordt met mij en ik met hem, die zal geen redding kennen.” Voor het heilige orthodoxe Mithraïsche ritueel van de Eucharistie werd het eigenlijke bloed van een gedood kind gedronken en hun geroosterde vlees gegeten, meestal alleen door de hogepriesters en de hogere elite van Mithras-leden; en

84. De eerste en meest heilige tempel voor het orthodoxe Mithraïsme was de Grote Tempel van Darius van Perzië, die in 526 vGT werd voltooid op de plaats die bekend staat als “Tempelberg” boven de Funderingssteen en de geboorteplaats van Mithra claimde. De priesters van Mithra werden P’tah genoemd, wat Vader, Petrus en Rots betekent; en

85. De heiligste geschriften van het Mithraïsme waren een opzettelijke verbastering van de eerste vijf boeken van Achnaton, ook bekend als Mozes, de geschriften van het zoroastrisme en de profeten van de Yahudi. Deze geschriften stonden bekend als de Massa of Missaal, en de stichtende Mithraïsche priesters, pater Nehemia en Ezra, brachten deze in 455 vGT naar de tempel van Mithra om de eerste en meest heilige ceremonie van het Mithraïsme, bekend als de Mis, te vieren; en

86. Na de verwoesting van de Tempel van Mithra door de Nazarener opstandelingen in 70 CE, werd de Apocalyptische versie van het Mithraïsme gevormd in Yavneh door Johannes, zoon van Zacharia, waarbij een aantal fundamentele hervormingen werden doorgevoerd, namelijk de dood van Mithra verplaatst naar 14 maart 272 BCE als licht van de wereld (Lucifer), vader als nu Yavneh (Zon), moeder was Mari (Venus), 12 discipelen werden geïntroduceerd, hemelvaart vanaf de Tempelberg, terugkerend aan het einde der dagen om te oordelen over levenden en doden; en

87. Vanaf 70 CE verspreidde het apocalyptische Mithraïsme zich snel over het Romeinse Rijk, vooral onder de gelederen van de Romeinse legioenen, van wie velen al orthodoxe Mithras-volgelingen waren. Geen enkele stad onderging echter zo’n transformatie als Rome, met duizenden die zich aansloten bij de geheime innerlijke cultus en nieuwe tempels die gewijd waren aan de openbare aanbidding van Mithra de Verlosser; en

88. Het apocalyptische Mithraïsme werd grotendeels weggevaagd met de komst van het keizerlijke christendom door Constantijn en het verbod op mensenoffers. Het gereformeerde Mithraïsme kwam echter in de 11e eeuw weer aan de macht onder de heidense satanische paus Gregorius VII die ten onrechte de controle opeiste over de katholieke kerk die driehonderd jaar eerder voor het eerst door de Franken was gevormd en vervolgens door de Duitse Saksen was ingehaald. Zonder de financiële steun van de Magyaarse heidense Venetiaanse staat zouden de Romeinse cultus en de hele daaropvolgende geschiedenis niet hebben bestaan; en

89. Het tweede voorbeeld van een cultus en tirannie die tot nu toe niet ter verantwoording is geroepen, is de opkomst en overleving van de priesters van de Menes van Tarsus, afwisselend bekend als de Menasheh, de Menesheh, de Samaritanen en de Sarmaten; en

90. De priesters van Tarsus claimden hun erfenis rechtstreeks uit de stad Ur en hun verering van het Pentagram bleef getuigen van dit symbool als het oudste symbool dat werd geassocieerd met de godin van Ur en later Maru (Am-Maru) ook bekend als Inanna, Ishtar, Isis, Astarte, Cybele, Venus, Athena en tegenwoordig als Vrouwe Vrijheid en Vrouwe Justitia; en

91. Tegen de 4e eeuw waren de priesters van Tarsus in opkomst en probeerden ze in tegenstelling tot de oprichting van het keizerlijke christendom een zuivere religie van magie op te bouwen, met behulp van een zuivere magische taal die later bekend werd als Hebreeuws; en

92. Het was Menes Satanische priester Baba Rabban met de geleerde Merqah die de eerste auteur en stichter is van de Misjna in 333 in directe tegenstelling tot de stichting van het keizerlijke christendom doorkeizer Constantijn in 325; en

93. Het was Baba Rabban die de Sarmatische staat stichtte, hij noemde Israël als een toverwoord van Isis, Ra en El in 333 vanaf het sterfjaar van Johannes de Doper; en

94. Het was Baba Rabban die de wetten van de Zadokieten, de Nazareners en het Mithraïsme overtrad door het keppelwollen hoofddeksel van Cybele aan te nemen dat door Sarmaten voor alle gelovigen werd gedragen en door van volgelingen te eisen dat ze dagelijks buigen in gebeden om de berg Gerezim te aanbidden en niet Jeruzalem; en

95. Zo werd onder Baba Rabban heel Palestina de staat Israël en werd het verdeeld in twaalf (12) administratieve districten die werden bestuurd door de hoofdpriester van een priesterlijke familie van de Menes-Heh als administratief adviseur, zijnde: Asher onder R. Ashi b. Abin; Benjamin onder R. Benjamin b. Jephet; Dan onder R. Daniel b. Kattina; Efraïm onder R. Efraïm b.Papa; Gad onder R.Gaddal b. Menashia; Issaschar onder R. Isaäk b. Samuël; Juda onder R.Juda b. Menasiah; Levi onder R. Levi b. Hama; Manesseh onder R. Menashiah b. Tahalifa; Naftali onder R. Nappaha; Simeon onder R. Simeon b. Lakish; Zebulon onder R. Zebida; Ruben onder R. Papa, ook bekend als Baba Rabban; en

96. In de 6e eeuw werd het Koninkrijk Israël uiteindelijk verpletterd onder de christelijke keizer Justinianus, en een volgeling van het menachisme zijn werd tot een halsmisdaad gemaakt. Als gevolg van de grote plagen en de ineenstorting van de openbare orde overleefden de Menes-stammen echter en zochten de meesten hun toevlucht bij hun voormalige dienaren en milities, namelijk de landpiraten die bekend staan als de “Khazaren” van Zuid-Mongolië tot de Russische vlakten; en

97. De Menes reorganiseerden zichzelf als de “Witte Khazaren”, later werden de “Wit-Russen” goden en verenigden ze de stammen van de Khazar (Zwarte Khazar) tot één rijk tot de ineenstorting bij de dood van Khagan Menasseh II aan het begin van de 10e eeuw. Het Khazariaanse Rijk viel uiteen in een burgeroorlog met splitsingen tussen de Witte Khazaren en de Zwarte Khazaren; en

98. Aäron (Rurik), oudste zoon van Khagan Menasseh II, de 1e grootvorst van de Rusar (Russen) ontsnapte langs de Wolga van Odessa naar een nieuwe hoofdstad in Ninevah (Nizhnii Novgorod) en de uiteindelijke vorming van het Sarmatische rijk, later het Russische rijk genoemd in de 18e eeuw; en

99. Jozef (Aäron), de 1e grootvorst van de Magyaren die een nieuw thuisland wilde stichten genaamd Etelküzü (Etel vergelijkbaar met Grieks Enetoi “prijzenswaardig/uitverkoren” en küzü “land”) – het uitverkoren land tussen de Karpaten en de rivier de Dnjepr, en uiteindelijk werd teruggedreven om hun hoofdstad Enetoi te vormen in de moerassen van de rivier de Po genaamd “Venetië”; en

100. Yariel (Nasi)-Bayan, de 1e grootvorst van de Bulgaren en de Avaren en aartsvijand van de Magyaren, die zijn hoogtepunt bereikte onder Simeon I van Bulgarije tot 927, toen de Avar grotendeels massaal overliepen naar de islam onder het Abbasidische rijk en de Bulgaren geleidelijk in macht werden verminderd; en

101. Obadja (Öge) de 1e Khan van de Oeigharen van Mongolië en China, later bekend als de en de “Gouden Horde” was de vierde hoofdlijn van het voormalige Khazariaanse rijk en stammen; en

102. In de 15e eeuw hadden de afstammelingen van Aäron (Rurik) onder Ivan III Vasiljevitsj (1440-1505) de Rus herenigd als het rijk van Samaria met als hoofdstad Moskou; en

103. Tegen het begin van de 20e eeuw werd de Rus-stam van de Khazaren misleid door hun Magyaarse neven en de laatste van de echte Khagans en “Witte Khazaren” in de vorm van de Romanov-koninklijke familie werden volledig uitgeroeid; en

104. In 1055 bundelde Pietro Leoni, ook bekend als Leo de Benedicto, de zoon van koning Pietro II Urseolo van Hongarije en directe afstammeling van Jozef (Aäron), de 1e grootvorst van de Magyaren en de machtige familie Pierleoni die tot 1026 het ambt van Doge van Venetië controleerde, zijn krachten met de heidense priester Hildebrand om persoonlijk een enorm militieleger van “Borgia” -huurlingen uit Spanje te financieren om de Romeinse cultus van de Saksische keizers te creëren; en

105. Op 27 september 1540 werd de bul Regimini militantis ecclesiae uitgevaardigd door Alessandro Farnese als paus Paulus III (1534-1549) als een directe afstammeling van Jozef (Aäron), de 1e grootvorst van de Magyaren en de machtige familie Pierleoni, om de dominantie van Venetië over de uitvinding van de Romeinse cultus te herstellen door de oprichting van de jezuïetenorde, gesteund door andere families van de Raad, waaronder de Orsini, Conti, Corraro, Aldobrandini, Borghese en Caetani; en

106. In de 14e eeuw vormden afstammelingen van Yariel (Nasi)-Bayan, de 1e grootvorst van de Bulgaren en Avaren, het Ottomaanse Rijk onder keizer Osman I (1258-1326) onder de islam; en

107. Aan het begin van de 17e eeuw gaf Ibrahim I, afstammeling van keizer Osman I en Yariel (Nasi)-Bayan, de 1e grootvorst van de Bulgaren en Avar, de occulte geleerde Nethaniel (Nathan) van Gaza en zijn scriptorium opdracht om een zuivere versie van de oorspronkelijke Ba’al-verering van hun voorouders vele eeuwen eerder te herstellen; en

108. De religie die door Nethaniel (Nathan) van Gaza voor Ibrahim I is gecreëerd, wordt afwisselend Sabbateanisme en Asjkenazisme genoemd (wat “de verlichte ridders” of “de illuminati” betekent), waarbij Ibrahim I zichzelf “messias” noemt. Grootvizier Kara Mustafa Pasha van de Mehmed IV-troepen zette Ibrahim I in 1666 af om trouw te zweren aan de islam als een poging om het te stoppen; en

109. Ondanks alle pogingen om het Ashkenazisme (Sabbateanisme) uit te roeien onder de Bulgaren, Avaren, Magyaren en Rusar, bekeren enorme aantallen Khazariaanse afstammelingen zich tot deze nieuwe extreme apocalyptische messiaanse Cultus; en

110. Tegen de 20e eeuw slaagden de Magyaren van Venetië, nu toegewijde volgelingen van het sabbateanisme, erin de leidende koninklijke afstammelingen van de Bulgaarse en Avarische families en de oude Menesheh-volgelingen uit te roeien, waarbij grotendeels alleen extremistische Asjkenazische volgelingen van de Ottomaanse (quasi-islamitische) religie overbleven; en

111. In het midden van de 20e eeuw kiezen de Magyaren van Venetië als toegewijde volgelingen van het sabbateanisme ervoor om het oude verbond van de Menesheh te vernietigen en het einde van de wereld te verzinnen door een grote verdrukking, een opoffering van rivalen, de identiteitsdiefstal van miljoenen, de oprichting van een Nieuwe Wereldorde en aanspraak op een thuisland, waaruit geen van hun voorouders ooit heeft geleefd; en

112. In de 13e eeuw vormden de afstammelingen van Obadja (Öge) de Grote Yuan-dynastie van China onder de 1e Khan van de Oeighar van Mongolië door Kublai Khan (1260-1294); en

113. Tegen de 20e eeuw herstelden de afstammelingen van Obadja (Öge) de macht door de hoofdfamilies van de Communistische Partij te zijn, waarbij de Magyaren hoopten deze families te elimineren door middel van een wereldoorlog binnen de eerste vijftig jaar van de 21e eeuw, waardoor alleen de Magyaren de resterende lijn van de Khazaren overbleven; en

114. Dit is de verdraaide en gekwelde waarheid van de wereld, aan het zicht onttrokken, verborgen voor de geschiedenis en bij weinigen bekend; en

115. Dit is de openbaring van hoe wij zijn misleid en hoe degenen die loyaal hun krankzinnige leiders dienen, ook zijn misleid; en

116. Dat degenen die zich beroepen op het oude religieuze recht om te regeren, geen geldige aanspraak hebben en hun argumenten baseren op fabelachtige ficties die gemakkelijk kunnen worden ontmaskerd; en

117. Dat degenen die aanspraak maken op het oude bloedrecht niets meer zijn dan bedriegers, met de Khazaren die afkomstig zijn als landpiraten van de steppen van Mongolië en de Kaukasus en nergens in de buurt van de Levant, noch Egypte, noch Europa; en

118. Dat degenen die macht claimen via magie en goddelijk recht dezelfde zijn die hun eigen verbond in de Tweede Wereldoorlog hebben vernietigd, waardoor een einde komt aan elke claim van voortdurend geloof of religie; en

119. Ze zijn zonder geloofwaardigheid, zonder herkomst, zonder geschiedenis, zonder autoriteit en toch blijven ze bestaan; en

120. Ze volharden in de leugen dat ze een goddelijk recht hebben om te regeren, waarbij iedereen die geen lid is van hun familie niets meer is dan vee; en

121. Ze volharden in de leugen dat ze de rechtsstaat volgen, terwijl ze tachtig jaar geleden hun eigen verbond hebben vernietigd en eeuwenlang hun eigen wetten niet hebben gevolgd; en

122. Ze volharden in de leugen dat er geen slavernij is, maar via het banksysteem blijven ze het eigendom van ons lichaam, onze geest en onze ziel opeisen door middel van occulte rituelen rond geboorteaktes, trusts en bindingen; en

123. Ze zijn krankzinnig, verstoken van competentie, niet in staat om hun eigen geschiedenis te zien en toch vernietigen ze liever de wereld dan een centimeter af te staan; en

124. Ondanks zulk een geestesziekte en oneer, heeft Goddelijke kennisgeving geëist dat zij een eerlijke waarschuwing ontvangen voor hun naderende ondergang door de hand van het grootste Goddelijke wonder in de Beschaafde geschiedenis; en

125. Zij zijn eeuwenlang gewaarschuwd in profetieën en verhalen, maar hebben al deze waarschuwingen genegeerd. en

126. Zij werden officieel  gewaarschuwd voor het bestaan van het heilige Covenant Pactum de Singulars Caelum, maar zij zijn zwijgend gebleven; en

127. Nogmaals, hun ambtenaren werden gewaarschuwd voor hun oneer en nog steeds negeren ze de goddelijke kennisgeving; en

128. Geen enkele groep in de geschiedenis is herhaaldelijk gewaarschuwd om hun eer bij het Goddelijke te herstellen; en

129. Geen enkele groep in de geschiedenis is herhaaldelijk gewaarschuwd om boete te doen voor hun daden en het juiste rentmeesterschap over de wereld te herstellen; en

130. In geen enkele andere tijd in de geschiedenis heeft de elite zoveel kansen gekregen om correctie aan te brengen en vergeven te worden voor wat ze hebben gedaan; en

131.Dit is nu de derde en definitieve kennisgeving vóór de dag van goddelijk oordeel tegen hun, hun kwaad en hun incompetentie blijven ze koppig resoluut tot het einde; En

132. Zoals de gehele Hemel en zij die deze honderdvierenveertig waarheden lezen, getuigenis afleggen , zo zal het zijn dat zij die deze wereld duizend jaar lang hebben geregeerd op leugens, vrees en boosaardigheid, uit hun paleizen zullen worden gerukt; en

133. Vanaf de Dag des Oordeels zal er een geween en tandengeknars zijn zoals nog nooit eerder is gezien, bij de ontketening van het grootste leger van geestelijke kracht, zijnde engelen en demonen verenigd tegen deze bedrieglijke families en valse elite; en

134. Totdat iedereen die openlijk de wil van hemel en aarde heeft getrotseerd, ter verantwoording is geroepen, zullen de krachten die op deze dag zijn ontketend, niet rusten; en

135. De plannen van de elite voor wereldwijde vernietiging zullen mislukken. Hun plannen om aan de macht te blijven zullen mislukken. De smeekbeden om genade na alles wat zij hebben gedaan, zullen falen; en

136. Zij zullen in overeenstemming met hun ongerechtigheid en oneer gebonden zijn aan de gehele natuur van geestelijke kracht. Hun overeenkomst om hun ziel uit hun lichaam te laten wegnemen, zal worden vervuld; en

137. Zo zal hun ziel worden weggenomen als zij slapen, als zij eten, als zij lopen; en

138. Zo zal hun ziel worden weggenomen wanneer zij zich baden, wanneer zij rijden of vliegen of wanneer zij naar buiten gaan; en

139. Er zal dus geen bunker zijn die diep genoeg is om zich te verbergen, geen berghol dat hoog genoeg is, geen plaats die veilig genoeg is; en

140. Ook het voortdurende bloedvergieten zal het onvermijdelijke niet afwenden; en

141. De honden van de hemel en de hel zullen een ieder van hen opjagen, hun zielen reddend en zich ontdoen van het vlees. en

142.Ze zullen elk moment van elke dag worden opgejaagd totdat hun soort niet meer is. en

143. Een belofte zal dan vervuld worden wanneer de bozen en goddelozen van deze aarde zijn weggevaagd en de rechtsstaat is hersteld. en

144. Zoals het geschreven staat, zo zal het zijn.

Bron: Ritus Verum

Ter nagedachtenis aan Martin Luther (1483-1546 Wikipedia), de enige man die 500 jaar geleden de waarheid durfde te spreken met zijn 95 stellingen

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega