lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

AHB Aangiften

Memori van toelichting, Proces verbaal

BR(N)P Minor Staatsrecht onder Fiduciary-Principal Beneficiair AHB

Confidentiality vertrouwelijkheid

Omdat ik als Enige Erfgenaam Beneficiair AHB met de gegeven Na(a)m(en) Remko Johan van de individuele geboortetrust nalatenschap van de overleden placenta -Erflater [DE REGT] in de exploiterende rechtbank niet ontvankelijk ben, maar u als niet-erfgerechtigde Derde partij wel degelijk, geef ik u, met mijn AHB aangifte, Memori van toelichting, Proces verbaal rechtstreeks bij de Koning, De ontvanger/Enige Eigenaar van alle gemeentelijke BRP/RNP Minor inschrijvingen aan, waarmee Zijne Majesteit rechtsvervolging tegen u en uw exploiterende comparitie Derden zal instellen.

AHB Aangiften:

Status:Verzendcode:

Afgeleverd bij:

ZMK Willem-Alexander

Koninklijk Paleis 

Noordeinde 68

Postbus 30412

2500GK ‘S-Gravenhage

Nederland

DESMET DEFLOO & BROUCKAERT

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD9962689Ja
FOD Financiën GentVerzonden3SOPKD5101448Ja

KANTOOR BRACKEVA

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD4920742Ja

GDW LEYS

Gerechtsdeurwaarder

Verzonden 3SOPKD4920742Ja

GERCOLEX   Vestiging Brugge

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden 3SOPKD4920742Ja
Vlaamse BelastingdienstVerzonden 3SOPKD4920742Ja

GERCOLEX  Vestiging Kortrijk

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD8619712Ja
XERIUS Ondernemingsloket BruggeVerzonden3SOPKD8619712Ja

VERDES

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Verzonden3SOPKD8619712Ja
XERIUS Ondernemingsloket BrusselVerzonden3SOPKD8619712Ja

JAN DEDUYTSCHE

Gerechtsdeurwaarders BTO Brugge

Verzonden3SOPKD6866920Ja

GERMARE

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD6866920Ja

HILLEMANS-NEIRYNCK , JORIS Ann

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD6866920Ja
FOD Financiën Vestiging BruggeVerzonden3SOPKD0304472Ja
FOD Financiën Vestiging MechelenVerzonden3SOPKD0304472Ja
Helan Onafhankelijk ZiekenfondsVerzonden3SOPKD9396108Ja
Provincie West VlaanderenVerzonden3SOPKD9396108Ja
Isera VastgoedVerzonden3SOPKD4038462Ja
VME-Stil EndeVerzonden3SOPKD4038462Ja
Europabank-eb leaseVerzonden3SOPKD4646141Ja
Total EnergiesVerzonden3SOPKD4646141Ja

Rechtbank West-Vlaanderen

Afdeling Brugge

Verzonden3SOPKD4886138Ja

FOD FINANCIEN AAFISC- KMO BRUGGE

Verzonden3SOPKD7650329Ja

GERHANKO

GERECHTSDEURWAARDERS pagina 1

GERECHTSDEURWAARDERS pagina 2

Verzonden3SOPKD7790519Ja

FOD Mobiliteit en Vervoer

Verzonden3SOPKD1986803Ja

FOD FINANCIEN AAII Team Invordering NP BRUGGE

Verzonden3SOPKD7712373Ja

ALLIANZ BENELUX NV

Verzonden3SOPKD6241473Ja

PROXIMUS

Verzonden3SOPKD6241473Ja

BELFIUS Bank

Verzonden3SOPKD6241473Ja

Politiezone van Brugge

Verzonden3SOPKD5033261Ja

Koninkrijk België

Verzonden3SOPKD5033261Ja

MODERO WEST VLAANDEREN

Gerechtsdeurwaarders

Verzonden3SOPKD7814570Ja

FLUVIUS System Operator

Verzonden3SOPKD1096472Ja
Memori van toelichting AHB Aangifte Fiduciary – Principal AHB Vertrouwelijkheid – AHB Document 6 pagina’s
 

Titel: BRP Minor Staatsrecht onder Fiduciary-Principal AHB Confidentiality vertrouwelijkheid. 

AHB Aangifte Memori van toelichting ,Proces verbaal aan Zijne Majesteit de Koning en Enige Eigenaar van alle inschrijvingen gemeentelijke BR(N)P Minor; Koning en Enige Eigenaar van het niet-erfgerechtigde commercieel-politieke conglomeraat BR(N)P Minor geregistreerde personen die voor één of meerdere BR(N)P Minor exploiterende rechtspersonen binnen de BR(N)P Minor rechtsgebieden werkzaam zijn.

Principal Beneficiair AHB is niet soeverein en niet autonoom zoals Soeverein Koning BR(N)P Minor, dit blijkt uit de AHB meldingsprudentie, middels aantoonbaar verzonden AHB erfrechtelijke documenten; AHB Algemene volmacht(en) en AHB aangiften: Onderzoek Integriteit Koninklijke BR(N)P Minor Identiteitsgegevens

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega