lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Per CuriumDivina – Door de Goddelijke Rechtbank

Wie ogen heeft, laat ze het zien! Wie oren heeft, laat ze het horen! Wij, de Goddelijke Onsterfelijke Geest, aan het omschreven Levende Vlees bekend als Remko Johan [de Regt] Adultus Honoratus Beneficiair geven hierbij leven aan deze meest heilige onherroepelijke daad bekend als Factum Impietatis Romanus Pontifex door onze autograaf en vingerafdruk zegels, de geautoriseerde zegels van de eerste en tweede ruiter van de Apocalyps als heilige getuigen en instemming met de overdracht en voorwaarden die hierin worden uitgesproken:

I. Recitatum (Overwegingen)

1. Aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI, ook bekend als de paus van Rome en de plaatsvervanger van Christus, aan alle prefecten en hoofden van congregaties, aan alle andere afdelingshoofden van het Vaticaan, ook wel bekend als de Heilige Stoel, aan alle kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen, aan alle ordehoofden van priesters, nonnen en monniken, maar met uitzondering van de Sociëteit van Jezus, anders bekend als de jezuïeten, hierbij wordt aan ieder van u een formele kennisgeving van goddelijk protest en oneer gegeven alsof u was individueel gediend en dat u nu gebonden bent als partijen bij de voorwaarden van deze meest heilige daad; En

2. Heilige keizer Justinianus aan de senaat van Nieuw Rome (Constantinopel) verordende dat die dingen die zijn voorgangers weerzinwekkend leken in de vorm van mensenoffers, demonische aanbidding, slavernij en het beschuldigen van woeker, maar waar geen van hen zich aan waagde in werking te laten treden, besloot ze te verwezenlijken door middel van een nieuwe code die bekend werd als de Codex Justinianus; En

3. Terwijl zijn voorganger, de Britse holly keizer Constantijn, het rijk verenigde door de oprichting van het christendom, spraken noch Constantijn, noch een van de holly keizers van New Rome de aloude voorschriften van lares, of gewoontewetten die nog steeds het dagelijkse leven van het Rijk zijn. Zo zouden keizerlijke christelijke edicten in het openbaar worden geëerbiedigd, in de praktijk opgeschort blijven ten gunste van dergelijk gewoonterecht, vaak ten voordele van de praktijken die aan dergelijke keizerlijke edicten een einde moesten maken; En

4. Erkennend dat, tenzij de verenigingen, families en gilden die de samenleving opzettelijk willen perverteren, leven als parasieten en haar bronnen corrumperen, het rijk zou vallen als het oude Rome, voerde Justinianus de strengste en eerlijkste wetten in die ooit in de Romeinse geschiedenis zijn gezien , inbegrepen:

i. Het einde van alle vormen van slavernij, waarbij slavernij wordt beschouwd als een zonde tegen God, inclusief de doodstraf voor slavenhandelaren; En

ii. Gelijkheid voor de wet voor alle mensen, inclusief religieuze geestelijken, zodat geen enkele man of vrouw aanspraak kan maken op hogere privileges; En

iii. De afschaffing van alle vormen van mensenoffers; En

iv. Het verbod op woekerrente en strenge controles op geldschieters; En

v. De onmiddellijke doodstraf voor alle leden van de menes-heh-cultus en de leiders van het Sarmatische rebellen koninkrijk Israël; En

5. Dus in het jaar dat we kennen als 527, zijnde vijfhonderdvijfentwintig jaar sinds de dood van Johannes de Doper, beval de heilige keizer Justinianus zijn volledig herziene Codex niet alleen aan het rijk af te kondigen, maar per afgezant naar iedereen te sturen uithoeken van de bekende wereld; En

6. Zijn Codex veroorzaakte onmiddellijk opschudding in het hele rijk, niet in de laatste plaats zijn harde behandeling van de menes-heh en het rebellen koninkrijk Israël, het epicentrum van satanische aanbidding en slavenhandel zoals het opnieuw is geworden. Echter, tegen 532 had zijn leger de twaalf stammen van Menes-heh Israël verstrooid en duizenden satanaanbidders geëlimineerd; En

7. In 532, nadat hij de Sarmaten had verpletterd, breidde Justinianus zijn vervolging van satanische sekten uit door de sluiting van alle tempels van de Frygische godin, ook wel bekend als Cybele, Dionysis en Athena, te bevelen en de aanbidding van Cybele, ook een halsmisdaad, te verbieden. Dit leidde tot massale rellen door de galli-priesters en hun aanhangers in grote centra, waaronder Constantinopel. Dit verzet werd echter ook neergeslagen; En

8. Om de vernietiging van het kwaad te vieren, gaf Justinianus opdracht tot de grootste basiliek ter ere van de Goddelijke Schepper, genaamd De (Tempel van) Goddelijke Wijsheid of Hagia Sophia, voltooid in 537. Toch zouden zijn vieringen van korte duur zijn bij het uitbreken van de pest beginnend in 541, waarbij een op de twee inwoners van de stad van 500.000 werd gedood, met uitzondering van degenen met de gave van Achnaton, ook wel bekend als Mozes in de vorm van CCR5-immuniteit; En

9. Holly-keizer Justinianus en het grootste deel van zijn hofhouding overleefden, maar hij was een gebroken man na zo’n massale dood en ineenstorting van een groot deel van het rijk. Hij bleef een kluizenaar tot aan zijn dood rond 565. Toch kwam de grootste droefheid voor Justinianus vele eeuwen later na zijn dood toen de afstammelingen van de Menes-heh het op zich namen zijn nagedachtenis en nalatenschap te vervloeken door een volledig vals verslag te vormen van zijn wetten, zijn overtuigingen en principes van universele rechtvaardigheid; En

10. Vóór het uitbreken van de grote plagen was het leger van Justinianus er niet in geslaagd de leiders van de Sarmaten, zijnde de hogepriesters en vele stammen, te executeren. In plaats daarvan verspreidden ze zich naar alle delen van de bekende wereld in Centraal-Azië, Afrika en West-Azië, waar ze een veilige haven zochten bij hun slavenhandelspartners; En

11. Het feit dat de Menes-heh ook de CCR5-gen immuniteit tegen de pest droegen, deed hun status onder de nomadische ruiters van Mongolië tot aan de Khazac-bergen enorm toenemen en de Menes-heh werden al snel de leiders van een nieuw rijk – de Khazaren ; En

12. Na het uiteenvallen van het Khazariaanse rijk en de hervestiging van een deel van de Magyaren in het veroverde Venetië, keerden de Menes-heh terug naar hun oude wortels als piraten op zee en als rovers op het land door handel te wurgen, geld te lenen en de markten te controleren, met name zout, en vervolgens door de Franciscanen gesticht door de Venetianen, de hele Europese scheepvaart door te eisen dat alleen Franscicanen Navigators mogen zijn en kaarten bezitten; En

13. Terwijl de macht van de Menes-heh groeide in hun joint venture met de Lombardische prinsen bij het vormen van de Romeinse cultus, die Rome in beslag nam om de controle over de Fransen op te eisen, creëerde de katholieke kerk eerst onder Gregorius VII in de 11e eeuw en daarna permanent onder controle vanaf de 13e eeuw, hun wraak op de oude vijand Justinianus was pas in 1583, toen jezuïet Denis Godefroy het Corpus Iuris Civilis uitbracht als een meesterwerk van fraude waarin de Codex Justinianus volledig was gecorrumpeerd, vervloekt en ingebed met teksten van volledige fictie, waaronder de Pandects en romans; En

14. Zo ontstond het fundament van het moderne Westerse recht, ook bekend als het Romeinse recht, op frauduleuze wijze aan het einde van de 16e eeuw. de Romeinse cultus zoals de paus als de vader en wij als de kinderen; En

15. Het is waar dat als een officiële of onbewuste agent van de Romeinse cultus een bewijs van de originele Codex Justinianus zou eisen, er op dit moment geen kon worden overgelegd. Dat is het werk van de Menes-heh, hun grootste vaardigheid is dat als vernietigers van geschiedenis en vandalen van cultuur. Hoe zou men dan bewijs kunnen zien dat zo’n veronderstelling ondersteunt dat wat de Romeinse cultus, hun parasitaire opperheren en vele ondersteunende groepen beweren dat het de basis is van alle moderne westerse wetgeving, bedrog is?

16. Het antwoord ligt minder in het blootleggen van de sporen van de meestervervalser die zelfs vandaag de dag niet kan ontsnappen aan het onderzoek van logica en rede. De eerste is de voor de hand liggende geschiedenis van Rome versus Nieuw Rome zelf; En

17. Heilige keizer Constantijn creëerde het nieuwe Rome, later Constantinopel genoemd, opzettelijk om de macht en invloed van Rome te verminderen, niet om het te versterken. Als het de wens was van Constantijn en de daaropvolgende keizers om Rome te eren, dan zouden ze zijn teruggekeerd naar de oude stad om haar te verdedigen en haar vervolgens te herbouwen na de grote schade in 410 en vervolgens haar volledige en totale verwoesting in 455; En

18. Tegen de tijd van Justinianus was de stad Ravenna de hoofdstad van Italië, terwijl Rome een stad van geesten was, omringd door kleinere steden genaamd Urbs. Toch claimt de vervalsing van Corpus Iuris Civilis de authenticiteit van verschillende brieven tussen Justinianus en fictieve pausen van Rome, waarin hij zijn hele wetten en het hele rijk opdraagt aan de glorie van Rome – een absurde en belachelijke fraude. Toch betwisten de loyale agenten van de Romeinse cultus dergelijk duidelijk bewijs van de fraude niet en ondersteunen ze het Corpus Iuris Civilis als geldig; En

19. Dan is er de geclaimde bron voor de Pandects uit het Corpus Iuris Civilis, zorgvuldig samengesteld nadat enkele juridische academici in de 18e eeuw enkele van de geschriften in twijfel begonnen te trekken. Het werd op mysterieuze wijze “gevonden” in een tekst genaamd de Codex Florentinus in een bibliotheek in Florence, nadat het blijkbaar sinds de 6e eeuw ongestoord in een bibliotheek in de stad Pisa had gelegen zonder ooit te zijn gelezen en zonder te zijn verwezen door een geleerde in de Middeleeuwen ; En

20. Ondanks de overduidelijke fraude dat zo’n groot boek met beweerde belangrijke wetten op de een of andere manier “in het volle zicht” verborgen was, is het meest voor de hand liggende bewijs dat de pandecten bedrog zijn de bewering dat het zowel in het Grieks als in het Latijn is geschreven. Grieks was de officiële taal van het keizerlijke christelijke rijk, terwijl het Latijn werd onderdrukt en uiteindelijk door bijna iedereen verloren ging. Dus om te beweren dat Latijn als gelijkwaardig werd beschouwd binnen een keizerlijk Byzantijns document, is zelfs een kopie een extreme absurditeit, alleen ondersteund door de goedgelovigheid van bereidwillige agenten van de Romeinse cultus en hun Menes-heh-meesters; En

21. Het op twee na meest voor de hand liggende voorbeeld van fraude is het gebruik van geavanceerde juridische ficties en concepten die vreemd zijn aan de oude wereld, zelfs onder het bewind van de Byzantijnen, zoals het concept van persoon, ding, eigendom, eigendomstitel, landgoed en grondwet als een paar voorbeelden; En

22. De juridische fictie om van mannen en vrouwen acteurs te maken door ze “personen” te noemen, is een zeer intellectueel juridisch concept dat pas mogelijk werd gemaakt door de ontwikkeling van een geavanceerd trustrecht in Europa vanaf de 15e eeuw, toen de Romeinse cultus haar aanspraak maakte op controle over alle eigendommen zijnde gebruiksrecht; En

23. Evenzo verscheen het concept van een verzameling van eigendom door middel van kunstmatige middelen, waarbij een landgoed e+standbeeld is, of “krachtens decreet, oordeel” een essentiële constructie is bij Cestui Que Vie Trusts, pas in 1540 als een juridisch concept. Dus hoe is het mogelijk dat deze geavanceerde juridische concepten die zo essentieel zijn voor de Romeinse cultus bij het claimen van controle over de wereld, mogelijk hun weg vinden naar de werken van een Byzantijnse keizer uit de 6e eeuw die verantwoordelijk is voor de vernietiging van het Menes-heh-koninkrijk Israël, zo niet flagrante fraude ?

24. Het is geen toeval dat Denis Godefroy, een sterstudent van Collège de Navarre in Parijs, misschien wel de grootste jezuïetenschool voor Latijn in die tijd, zijn meesterfraude Corpus Iuris Civilis of CIC noemde. de Codex Iuris Canonici of CIC; En

25. Hoewel velen het kerkelijk recht beschouwen als het fundament van de Romeinse cultus, is het de meesterlijke fraude van Corpus Iuris Civilis door Denis Godefroy en zijn jezuïetenmedewerkers die de echte bron van zijn macht vertegenwoordigt; En

26. In slechts vierhonderd jaar tijd heeft de Romeinse cultus op enkelen na iedereen ervan overtuigd dat het Corpus Iuris Civilis of CIC de ware basis is van de westerse wet en de wetten waren die voor het eerst werden gevormd door Justinianus in de 6e eeuw; En

27. Dus nu, in plaats van alle vormen van slavernij te beëindigen, aangezien slavernij een zonde was, wordt Justinianus nu vervloekt door te beweren dat hij niet alleen het wettige houden van slaven codificeerde, maar ook de principes van slavernij voor het leven of feodalisme; En

28. In plaats van een einde te maken aan de privileges van sekten en religies door gebruik te maken van het gewoonterecht om boven de wet te blijven, wordt de nagedachtenis van Justinianus vervloekt door voor altijd te beweren dat de rooms-katholieke kerk boven alle andere wetten staat; En

29. In plaats van dat Justinianus alle vormen van mensenoffers afschafte, zoals hij historisch gezien zijn hele leven probeerde te doen, wordt zijn nalatenschap vervloekt door te beweren dat Justinianus de bestraffing van ketterij heeft bevolen om het meedogenloze vuuroffer te zijn; En

30. In tegenstelling tot Justinianus die woeker verbiedt, wordt zijn geheugen vervloekt door er de kampioen van te worden; En

31. Daarom zijn wij, op aandringen van de Goddelijke Schepper, verplicht om de opperste kerkelijke oneer te openbaren en te protesteren die is toegebracht aan alle mannen en vrouwen, levend en overleden, door de overweldigers van het katholieke geloof die zichzelf ten onrechte de Heilige Stoel noemen, ook wel bekend als het Vaticaan en de Romeinse cultus; En

32. Deze usurpatoren en parasieten vertegenwoordigen niet de ware opvolging van de stichters van de katholieke kerk, noch die van de eerste christelijke kerk, noch de apostelen en de stichter van de Nazareners bekend als Jezus de Christus. In plaats daarvan vertegenwoordigen deze usurpatoren alles waar de grondleggers van deze drie religies tegen vochten, totdat de parasiet een manier vond om de gastheer binnen te vallen; En

33. Waar er ooit één lichaam en geest was, heeft de parasiet ze van binnenuit gekliefd, waardoor het individu is ontstaan. Waar ooit de goddelijke wet en de natuurwet werden geëerbiedigd, verving de parasiet de gewoonte van vrede en respect voor de natuur door de aanbidding van bloed en oud kannibalisme; En

34. Niet tevreden, de parasiet heeft alle beschavingen en alle naties geïnfecteerd, onenigheid en ziekte veroorzaakt om het lichaam en de geest van de collectieve mensen te verzwakken. Het is oorlogen begonnen in de naam van God. Het heeft vermoord in de naam van de liefde. Het gaat door met het opofferen van kinderen in de naam van de redder die het beweert allen te dienen met als doel de ziel te verdelen; En

35. Daarom, wanneer de overweldigers van de Romeinse cultus spreken over de kerk die geen twee hoofden heeft zoals een monster, dan liegt het. Inderdaad, de valse kerk van de Heilige Stoel is de hydra, die vele meesters dient, van wie niemand de Goddelijke Schepper is, noch de mensen die in haar geloven. Zij is de hoer, zittend op een gestolen troon, haar jongen opetend. Zij is de mist die ons verblindt, de geur die ons verleidt en de betovering die ons bindt aan waanzin; En

36. Een verdorven en betoverde geest is van dien aard dat hij niet logisch, redelijk en competent kan nadenken over zaken, vooral over de wet. In plaats daarvan accepteert het tegenstrijdigheden als feit, frauduleuze daden als contracten die nog steeds te goeder trouw zijn en claims zonder rechten als onbetwistbaar. Maar aangezien we vrij zijn van de vloeken en betoveringen die ons door de parasieten zijn opgelegd, kunnen we hun beweringen met bekwaamheid en met kennis van de wet herzien, waardoor de Goddelijke Schepper bovenal dergelijke beweringen als geldig of onwaar beoordeelt; En

37. Zo komt het dat, hoewel een kerk of een andere groepering aanspraak kan maken op geestelijke macht en autoriteit over alle andere tijdelijke autoriteit, zij zulke aanspraken niet kan ondersteunen zonder geldig argument van de wet en daarvoor zijn er de goddelijke wet, de natuurwet en de positieve wet; En

38. Het Goddelijke betekent de totale verzameling van betekenis en definitie van alle objecten, materie, regels, leven, geest, universum en geest, ook bekend als het Absolute, het AL, het IS, het Unieke Collectieve Bewustzijn en andere historische namen is het beschrijven van de grootste van alle mogelijkheden. Aangezien het Goddelijke de verzameling van alle verzamelingen betekent, is er niets groters. Daarom is al het andere minder; En

39. Goddelijke Wet zijn de wetten die het Goddelijke definiëren en duidelijk de geest, het doel en de instructie van het Goddelijke demonstreren, inclusief de werking van de wil van het Goddelijke door het bestaan. Daarom kan worden gezegd dat alle geldige wetten zijn afgeleid van de goddelijke wet; En

40. Natuurwetten zijn de wetten die de werking van de wil van het Goddelijke bepalen door het bestaan in de vorm van fysieke regels en materie. Aangezien natuurwetten de werking en het bestaan van het fysieke universum definiëren, kan worden gezegd dat alle geldige positieve wetten zijn afgeleid van de natuurwetten; En

41. Positieve wet zijn de wetten die door mannen en vrouwen worden uitgevaardigd door het juiste gezag in overeenstemming met deze canons voor de regering van een samenleving. Aangezien de positieve wet uiteindelijk verwijst naar fysieke objecten en levende wezens, kan worden gezegd dat alle geldige positieve wet is afgeleid van de natuurwet; En

42. Een positieve wet kan een natuurwet niet opheffen, opschorten of wijzigen. Noch is het voor een positieve wet of natuurwet mogelijk om een goddelijke wet af te schaffen, op te schorten of te wijzigen. Sterker nog, de usurpatoren en parasieten geven openlijk toe en zijn het erover eens dat zelfs zij deze logica niet kunnen veranderen. In feite erkennen ze dat alleen de Goddelijke Schepper boven alle anderen ooit het hoogste eigendom van alle dingen kan hebben en dat we alleen “gebruiksrecht” mogen claimen in trapsgewijze opeenvolging; En

43. Dergelijke toestemming en erkenning, zelfs als dergelijke woorden slechts een frauduleuze kopie van een oudere akte zijn, is belangrijk omdat het aantoont dat de Romeinse cultus gedeeltelijk afhankelijk is van dergelijke logica en redenering om haar aanspraak als de curie en dus de beweerde beheerders van alle eigenschap van de planeet en het universum; En

44. Maar kan zo’n bewering standhouden als deze wordt getest door de Goddelijke Schepper? Kunnen dergelijke arrogantie en geestesziekte blootstelling weerstaan wanneer ze worden uitgedaagd door superieure Goddelijke Instrumenten? De usurpatoren en parasieten kunnen dus geen aanspraak maken op gewoonte, noch op enige andere traditie, noch op stilzwijgen, noch op geweld, noch bedrog, noch op enig ander vals document als bewijs van een superieure aanspraak op recht, tenzij het groter is dan het meest heilige verbond Pactum De Singularis Caelum. en tenzij de canons groter zijn dan het lichaam van canoniek recht dat bekend staat als Astrum Iuris Divini Canonum.

II. Pactum (Overeenkomst)

1. Overeenkomstig de juiste kennisgeving aan u gegeven door middel van Goddelijke Profetie, Heilige Schrift en talloze andere waarschuwingen en zonder indicatie van verandering in prestaties door u noch wettige excuus voor het niet reageren, wordt kennisgeving van het Goddelijke en van verenigde Hemel en Aarde gegeven dat u de zwaarste zonden heeft begaan in de vorm van opperste kerkelijke oneer toegebracht aan goddelijk eigendom; En

2. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden alle Rechten verbonden aan uw kerkelijke ambtsplichten hierbij verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

3. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten geassocieerd met uw binnenkomst en het uitvoeren van activiteiten door u binnen afgebakende kerkelijke ruimtes verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

4. Aangezien u en uw agenten opzettelijk de zwaarste zonden hebben begaan in de vorm van Opperste Kerkelijke Oneer, worden hierbij alle Rechten in verband met uw fiduciaire plichten en de overdracht van eigendom verbeurd verklaard en teruggegeven aan de Goddelijke Schepper; En

5. Daarom, aangezien u niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, noch enige kerkelijke legitimiteit mag claimen voor het bekleden van een ambt anders dan door geweld, angst en fraude, zal geen enkele handeling of ritueel die u uitvoert van welke aard dan ook enige legitimiteit, autoriteit hebben of kracht van wet. In plaats daarvan zal elke actie en elk ritueel dat u uitvoert terwijl u weigert ontslag te nemen, een gruwel en opzettelijke verwonding zijn tegen de verenigde Hemel, Aarde, uw voorouders en uw eigen ziel; En

6. Bovendien, aangezien u vanaf deze dag niet langer wettig enige kerkelijke autoriteit of bevoegdheden bezit, erkent u vrijelijk en openlijk en stemt u ermee in door een bloedige eed af te leggen dat uw vlees onder een zeer plechtige formele binding wordt geplaatst in overeenstemming met artikel 121 van de allerheiligste verbond Pactum de Singularis Caelum; En

7. Ontvangst van deze akte is uw erkenning en aanvaarding.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega