lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Notariaat | Durable Power of Attorney in Fact

lionlogoright

Het hoofd van de zending van het individuele Trust geboorte territorium Cestui Que Vie Live Life Competence van de per stirpes eerstgeboren feitelijk bevoegd levende eerstgeboren Enige Erfgenaam CQV LLC Ambassadeur tevens drager van de, alle rechten voorbehouden autograaf, wordt geacht de werkzaamheden in de ontvangende staat te hebben aangevangen zodra onderstaande aanwezig is:

Aanwezig op het Notariaat

 • CQV LLC Ambassade Plaquette
 • CQV Formal Embassy Diplomatic Letter
 • Sole Heir Law of One Flag
 • Emerald Covenant Original Law of One Diplomatic Passport
 • Creditors Office CQV LLC Documenten: Christos Vincit Regnat Imperat 1-5, Christos Vincit Regnat Imperat 1-6
 • Melding Sign Language Naamfraude Correspondentie.
 • Gewaarmerkt afschrift CQV Formal Embassy Diplomatic Letter
 • Gewaarmerkt afschrift Verklaring Beneficiaire Aanvaarding / Statement of Beneficiary Acceptance.
 • Gewaarmerkt afschrift General Power of Attorney Inherent Injunction.
 • Gewaarmerkt afschrift Bewaringsakte Stempas.

Aangeboden aan het ministerie c.s. overeenkomstig het in de maritieme receptor staat heersende postverkeer gebruik.

 • Gewaarmerkte afschriften aangeboden aan het ministerie van de Premier met B-Post verzendcode: 3232 3504 0322 29 1004
 • Gewaarmerkte afschriften aangeboden aan het ministerie van Financiën met B-Post verzendcode:   3232 3504 0321 84 1008
 • Gewaarmerkte afschriften aangeboden aan het Kabinet Martelaarsplein met B-Post verzendcode:    3232 3504 0322 01 1009
 • Gewaarmerkte afschriften aangeboden aan Z.M.K. Filip van België met B-Post verzendcode:              3232 2502 7345 68 1005

The vienna convention on diplomatic relations 1961

Article 22 – The receiving state may not enter the sending State’s premises unless the head of the sending state mission has consented to it. The receiving State is under special duty to protect the premises of the mission of intrusion, damage, disturbance of the peace and impairment of its dignity. The premises of the mission and means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen 1961

Artikel 22 – De ontvangende staat mag de gebouwen van de zendstaat niet betreden, tenzij het hoofd van de zendstaatmissie daarmee heeft ingestemd. De ontvangende Staat heeft een bijzondere plicht om de gebouwen van de missie van indringing, schade, verstoring van de vrede en aantasting van zijn waardigheid te beschermen. De gebouwen van de missie en de vervoermiddelen van de missie zijn gevrijwaard van huiszoeking, vordering, beslag of uitvoering.

Inhoud Beschermd

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)


Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega