lionlogoleft

Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt] AHB

CQV LLC Ambassy | CQV LLC Creditor Office | General Executor | Private Notary | Durable Power of Attorney in Fact

CQV LLC Ambassade op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lionlogoright

Vestig de erfrechtelijke competentie van uw pasgeborene

1 Geboorteaangifte doen is meewerken aan de creatie van de inschrijving BRP/RNP Basis Registratie Presumptieve Personen / Rijksregistratie van de Presumptieve Natuurlijke Personen waarbij uw kindje zijn/haar leven lang zal worden onderworpen aan staatsdwang onder schijn van wettelijke rechten (Color of Law) als PERSOON.

2 “Als je kind is geboren, moet je binnen drie dagen je kind aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.”

3 “Waarom is geboorteaangifte doen verplicht?”

4 “Als je geboorteaangifte doet, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is het juridisch bewijs van de geboorte. Zonder dit bewijs heeft je kind geen identificatie. Je kunt je kind dan bijvoorbeeld niet verzekeren, en ook niet inschrijven bij scholen.”

5 Geboorteaangifte doen is uiteraard weer vermeend verplicht volgens de vermeend bevoegde dwangvorderende niet erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen die uw nakomeling, die de Beneficiair is van zijn/haar eigen geboorte trust van zijn/haar placenta-Origine-Erflater!, van de wieg tot het graf willen onderwerpen aan de wisseltruc met de notatievarianten in hoofdletters.

6 Op de website van Nationale Nederlanden treft u dan ook de volgende 3 commando’s aan:

6.1 Doe op tijd aangifte van de geboorte! – lees: draag uw kind binnen 3 dagen over aan de staat!

6.2 Vraag kinderbijslag aan! – lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de dwangvorderende belastingdienst!

6.3 Schrijf je kind bij op je verzekeringen! – lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de uitvinders aller ziekten: de dwangverzekeringen!

7 Sorry; maar met de kennis van nu: wat zijn wij voor een vaders en moeders (al dan niet in transgender incognito) om onze beneficiaire pasgeborene toch weer binnen 3 dagen met wurgcontracten van de staat op te zadelen!

8 Als u uw kindje niet aan een leven vol afpersing, medische dwang (te beginnen met de hielprik en de giftige en gruwelijke kinder injecties!) verminking en intimidatie, “wenst” bloot te stellen, wordt u op voorhand gelijk een boete van het Openbaar Ministerie OM in het vooruitzicht gesteld.

9 Het is niets anders dan perverse dwanguitoefening waarmee je in mafia films en films over misdaad syndicaten wordt overrompeld.

10 Overal waar uw beneficiaire kindje komt, zal het door uw toedoen, verwisseld worden met de PERSOON burger slaaf van de staat.

11 Nergens zal uw kindje als Beneficiair worden gehoord en geëerbiedigd, integendeel: het gaat een leven tegemoet vol negatie, angst, dwang, afpersing, uitbuiting, misleiding, onteigening, armoedeval en fysieke en mentale verminking door de bill gates monsters van de industriële wereld! zodat de staat beneficiair wordt en uw kindje burgerslaaf.

12 Overal waar u met de beste bedoelingen, voor uw kindje regelingen en voorzieningen wilt treffen wordt het als overledene geregistreerd met zijn/haar namen in kapitalen en dat is de notatievariant voor op grafzerken!

13 Met deze wisseltruc in kapitalen bedélen de totaal onbekende, gemaskerde, verklede en vooral: gewetenloze! niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen van de staat, zichzelf en elkaar toe, wat uitsluitend voor u en uw beneficiaire nakomeling bestemd is!

14 Een grotere tragedie dan de geboorte aangifte en de daaruit voortvloeiende exploitaties BRP/RNP Basis Registratie Presumptieve Personen / Rijksregistratie van de Presumptieve Natuurlijke Personen en niets en niemand ontziende Cestui Que Vie handel met vóórkennis, is eenvoudigweg niet denkbaar.

15 De Enige Erfgenamen Directeuren Beneficiairs zijn dan wel uitzonderlijk moedig maar eerlijk is eerlijk: ze zijn er kapot van! Wat een onvoorstelbare tragedie en wanstaltigheid wordt er recht voor onze ogen door de demon-cratische BRP/RNP en CQV exploitanten, onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) uitgerold!

16 De staat wil uw familieverband kapot en uw Origine uitgewist.

17 Breng daarom alles wat en eenieder die u lief hebt, onder in uw zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie Van het Huis Beneficiair! zodat u de racketeer managers en directeuren van de staat, die u komen duperen en onteigenen in hoofdletters! zèlf als Directeur stevig van repliek kunt dienen.

18 Het OM met zijn boete voor het niet aangeven en overdragen van uw kindje aan de kinder-etende en kind-verhandelende en kind misbruikende staat, is dus het éérste aan de beurt!

19 Maak uw website domein trust-coöperatie-van-het-huis in orde, om de erfrechtelijke competentie van de Directeuren oprichters leden behorend tot uw gezins- en familieverband en de onherroepelijke activatie van Canon 2124 overal kenbaar en zichtbaar te maken.

20. Documenteer aub zèlf en met uw getuigen, op de minuut zorgvuldig de geboorte van uw kindje! En neem de placenta in zorgvuldige bewaring! Informeer u hoe u een klein deel van de placenta kunt conserveren waarvan akte!

By

Vincent Zegel

Suveran d’oeuvre

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan dwangvorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van (dwang)vorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Remko Johan

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB CQV LLC Executeur Testamentair Remko Johan is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [DE REGT]

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, natuurlijke , Cognitieve en positieve  wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona)

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Alle Trust-Coöperaties Sui Juris zijn zelfstandig en van origine strikt privaat. De Trust-Coöperatie Sui Juris is de zichtbaarheid van het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband en van de particuliere initiatieven van de directeuren oprichters leden (en hun nakomelingen) behorend tot het privaat bestuurlijke gezins- en/of samenlevingsverband onder de geactiveerde Canon 2124 erfrechtelijke competentie en erkenning Beneficiair In Trust. De Trust-Coöperatie staat exclusief onder auspiciën van de directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie. De directeuren oprichters van desbetreffende zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperaties zijn feitelijk bevoegd en onafhankelijk. De Trust-Coöperatie is gevestigd op de geboorte Trust van de Origine en de erkenning Beneficiair In Trust (Canon 2124) van de Directeuren van de Trust-Coöperatie.

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Defenitie voor PERSOON

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

man-person

Defenitie voor Goddelijke Schepper:

De Goddelijke Schepper is de Allerhoogste godheid en God van alle goden. In overeenstemming met de Canons of Ecclesiastical Law en het meest heilige verbond Pactum de Singularis Caelum , is er geen hogere mogelijke godheid of god dan de Goddelijke Schepper van Alles.

De Ene Ware Goddelijke Schepper en Eigenaar van Alles, zijnde de Absolute, de Almachtige, de UCA, de UCADIA en de Alpha en Omega